Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2006

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 8/2006
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 18. 12. 2006

Po projednání programu zastupitelstvo schválilo následující usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. že koncept ÚPO České Lhotice byl zpracován v souladu se schváleným zadáním
 2. že vznesené připomínky, podněty ke konceptu ÚPO České Lhotice byly vyhodnoceny
 3. že ke konceptu ÚPO České Lhotice nebyly vzneseny námitky
 4. že stanovisko nadřazeného orgánu územního plánování ze dne 11. 12. 06 č. j. KrÚ 52153/2006 OSRK OÚP je souhlasné

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. souborné stanovisko k dokončení návrhu ÚPO České Lhotice

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo obce České Lhotice na svém zasedání dne 29. 3. 2004 rozhodlo o pořízení územního plánu obce České Lhotice. Dopisem ze dne 8. 2. 2005 obec České Lhotice požádala MěÚ Chrudim, odbor územního plánu a regionálního rozvoje, o zajištění pořízení územního plánu. Jako zpracovatel dokumentu byla vybrána firma REGIO, projektový atelier, s. r. o., zastoupená Ing. arch. Janou Šejvlovou. Územní plán obce České Lhotice je pořizován v etapách: zadání, koncept, návrh. Zadání územního plánu bylo vystaveno od 25. 7. 2005 do 31. 8. 2005 a dne 15. 8. 2005 veřejně projednáno. Stanovisko nadřízeného orgánu k návrhu zadání bylo vydáno KrÚ Pardubického kraje, Odborem strategického rozvoje kraje, oddělením územního plánování a stavebního úřadu dne 14. 1. 2006.
Návrh zadání ÚPO byl vystaven od 31. 7. 2006 do 7. 9. 2006 a dne 6. 9. 2006 veřejně projednán na OÚ v Českých Lhoticích. Z procesu projednávání byla shromážděna veškerá stanoviska, vyjádření a námitky, na jejichž podkladě bylo vypracováno toto souborné stanovisko, které je podkladem pro vypracování návrhu ÚPO České Lhotice.

V Českých Lhoticích 18. prosince 2006
Zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 7/2006
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 4. 12. 2006

Po projednání programu zastupitelstvo schválilo následující usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. finanční příspěvek 500 Kč pro TJ ZORA Praha - zrakově postižení sportovci
 2. vánoční finanční příspěvek starodůchodcům a dětem, dále celoroční odměnyza poskytované služby OÚ dle přiložených seznamů
 3. rozpočtové změny podle přílohy zápisu
 4. rozpočtové provizorium na úrovni 90% výdajů roku 2006
 5. směrnici o finanční kontrole, příloha zápisu

Zastupitelstvo jmenuje:

 1. Inventarizační komisi ve složení: J. Doležalová, J. Kolář, a J. Zdražil

Zastupitelstvo souhlasí:

 1. se vstupem obce České Lhotice, jež je členem Svazku obcíCentrum Železných hor do MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION
 2. návrh výše odměn zastupitelů na vol. období do 2010

V Českých Lhoticích 4. 12. 2006
Zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 6/2006
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 30. 10. 2006

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 1. písm. 1. zvolilo:

 1. starostou obce České Lhotice Miroslava Komberce
 2. místostarostou obce České Lhotice Jaroslava Koláře

Zastupitelstvo jmenovalo:

 1. zapisovatelem zastupitelstva Viléma Svobodu, kronikáře obce
 2. předsedou kontrolního výboru Jiřího Pecinu
 3. předsedou finančního výboru Jaroslava Zdražila

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. jednací řád zastupitelstva obce
 2. návrh výše odměn zastupitelů na vol. období do 2010

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst 2 zákona o obcích
 2. zprávu o funkčnosti webových stránek internetu obce tj. www.ceske-lhotice.cz
 3. informaci o uskutečnění svozu neb. odpadů a rozměrného odpadu ve všech částech obce dne 22. listopadu 2006

V Českých Lhoticích 30. 10. 2006
Zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 5/2006
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 16. 10. 2006

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

 • Zakoupení dávkovače chlornanu sodného pro obecní vodovod v Českých Lhoticích.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 • Hodnotící zprávu o splnění akcí Programu obnovy obce a dalších úkolů za uplynulé čtyři roky volebního období.
 • Zprávu volební komise o přípravě komunálních a senátních voleb, které proběhnou v obci ve dnech 20. a 21. 10. 2006.

V Českých Lhoticích 16. 10. 2006
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 4/2006
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 31. 7. 2006

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Zadání zhotovení podstavce pro Sloup vzájemného porozumění panu Bohuslavu Staškovi z Vedralky.
 2. Úhradu nákladů Korečkově jízdárně České Lhotice za provedení jízd s koňmi při příležitosti oslavy svátku LUGNASAD.

Zastupitelstvo pověřuje:

 1. M. Komberce a J. Koláře, aby v 31. týdnu projednali kandidaturu s navrženými občany Českých Lhotic, Hradiště a Vedralky.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Podanou zprávu o průběhu návštěvy členů česko-japonské společnosti.
 2. Zprávu o průběhu svátku Lugnasad v Českých Lhoticích a Hradišti.

V Českých Lhoticích 31. 7. 2006
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2006
zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 22. června 2006

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2005 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření.
 2. Příspěvek Fondu ohrožených dětí Praha ve výši Kč 500,--
 3. Umístění "Sloupu vzájemného porozumění" v katastru obce v těsné blízkosti českolhotické rozhledny Boika.

Zastupitelstvo se zavazuje:

 1. Vybudovat důstojný miniareál pro usazení Sloupu vzájemného porozumění.
 2. Zajistit propagaci umístění Sloupu vzájemného porozumění v regionálních médiích a na webových stránkách obce.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o průběhu voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 2. Informace o slavnostním otevření rozhledny Boika dne 20. 5. 2006.

V Českých Lhoticích 22. 6. 2006
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2006
zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 27. února 2006

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Investování volných finančních prostředků do investiční společnosti České spořitelny a. s., Vyvážený MIX FF - otevřený podílový fond a do Akciového prémiového vkladu AKC08.
 2. Zadání zpracování provozní a majetkové evidence vodovodu - analýza a zpracování vstupních dat firmě Vodní zdroje ekomonitor, s. r. o., Píšťovy.

Zastupitelstvo pověřuje:

 1. Starostu obce pana Miroslava Komberce a účetní obce p. Janu Doležalovou převedením volných finančních prostředků do otevřeného podílového fondu Vyvážený MIX FF a do Akciového prémiového vkladu AKC08.
 2. Starostu obce zadáním zpracování provozní a majetkové evidence vodovodu firmě Vodní zdroje ekomonitor, s. r. o., Píšťovy.

Podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2006
zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 16. ledna 2006

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet obce na rok 2006.
 2. Obsah zadání územního plánu obce v souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Dodatek č.1 k obecně závažné vyhlášce obce České Lhotice č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace majetku obce 31. 12. 2005.

Podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru