Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dokumenty - rok 2007

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 6/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 3. 12. 2007

Po projednání programu zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 1. Rozpočtové změny č. 2 a 3/07.
 2. Vánoční příspěvky seniorům a dětem.
 3. Odměny za služby pro OÚ za celorok 2007.
 4. Rozpočtové provizorium na leden 2008.
 5. Jmenování inventar. komise ve složení: J. Doležalová, J. Kolář a J. Zdražil.

Zastupitelstvo  s o u h l a s í :

 1. S výběrem firmy s nejlukrativnějším programem svozu komunálního odpadu.

Zastupitelstvo  n e s o u h l a s í :

 1. Se změnou jízdního řádu autobusové dopravy v obci České Lhotice.

Zastupitelstvo  b e r e   n a   v ě d o m í :

 1. Ukončení těžby dřeva v obecním lese v oblasti Peklo, dle požadavků MěÚ Chrudim – odbor lesního hospodářství.

V Českých Lhoticích 3. 12. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 5/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 29. 10. 2007

Po projednání programu zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 1. Poskytnutí podpory v částce 500 Kč zrakově postiženým sportovcům TJ ZORA Praha.
 2. Třetí dodatek programu obnovy venkova - obce České Lhotice na léta 2008 až 2010, tak jak je uveden ve zvláštní složce.

Zastupitelstvo  b e r e   n a   v ě d o m í :

 1. Informaci o hospodaření v obecních lesích za rok 2007.
 2. Kulturní akci Předvánoční setkání občanů s programem divadelního souboru Kvítek, která se bude konat 8. 12. 2007 v církevní škole v Hradišti v 19.00 hodin.

V Českých Lhoticích 29. 10. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 4/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 27. 8. 2007

Po projednání programu zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 1. Poskytnout podporu zdravotně postiženému panu J. Lacinovi z Krásného na pořízení zdravotního, pojízdného křesla a rehabilitačních pomůcek, a to ve výši 5000,- Kč.
 2. Přijmout nabídku divadelního kroužku Kvítek na uspořádání divadelního představení pro občany Českých Lhotic v podzimních měsících letošního roku.
 3. Rozpočtovou změnu č. 1/2007.
 4. Přijmout nabídku na natření šindelové střechy českolhotické rozhledny Boiky od pana Douchy z Chrudimě.
 5. Záměr obce směnit pozemek parc. č. 478/1 o výměře 167 m2 v k. ú. Českých Lhotic za ideální polovinu pozemku parc. Č. 21 o výměře 116 m2 s t 269/1 o výměře 58 m2 a parc. č. 1243 o výměře 160 m2 vše v k. ú. Českých Lhotic. Záměr obce zakoupit pozemek parc. Č. 269/2 o výměře 67 m2 za cenu 20 Kč za m2.

Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e :

 1. Starostu obce M. Komberce sjednáním termínu a všech dalších potřebných formalit s divadelním kroužkem Kvítek, potřebných k uspořádání divadelního představení v podzimních měsících letošního roku.

V Českých Lhoticích 27. 8. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 25. 6. 2007

Po projednání programu bylo přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 • Poskytnout finanční podporu v částce 500,- Kč Fondu ohrožených dětí Praha.

Zastupitelstvo  b e r e   n a   v ě d o m í :

 • Zprávu o způsobu odstranění zjištěných nedostatků v hospodaření za rok 2006 dle k zápisu přiložené zprávě.
 • Zprávu o zhotovení a instalaci oválných vítacích panelů se znakem obce před vjezdy do obce.
 • Zprávu o návštěvnosti webových stránek obce, www.ceske-lhotice.cz.
 • Zprávu o řešení stížnosti chatařů z oblasti "V Peklích" o obavě z možného ohrožení pádem stromů při extrémním počasí, což bude řešeno vykácením některých stromů.

V Českých Lhoticích 25. 6. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 23. 4. 2007

Po projednání programu bylo přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e :

 • aby část prostředků získaných na akci Regenerace centra obce byla použita na zabezpečení odtoku vody z požární nádrže v části obce Hradiště
 • další část na GO oplocení areálu pomníku padlých, kříže a zvoničky v části obce České Lhotice
 • nákup 100 ks kalendářů a 10 ks fotografických publikací z kraje Železných hor
 • záměr odprodeje obecních pozemků občanům domu čp. 24 za podmínek sjednaných se zastupiteli a občany dne 22. 4. 2007
 • nabídku firmy AVE na svoz odpadů od 1. 1. 2008
 • výši vodného na rok 2007 na 15,- Kč/m3 dle skutečných nákladů

Zastupitelstvo obce  p o v ě ř u j e :

 • Jaroslava Koláře, aby projednal s odbornou firmou a příslušnými úřady zaměření a další dokumentaci potřebnou pro záměr odprodeje obecních pozemků občanům butového domu čp. 24 v Českých Lhoticích v termínu do 31. 12. 2007.
 • Miroslava Komberce, aby zajistil pořízení pozemku pro obec České Lhotice od Jaroslava Zdražila, Hradiště v termínu 31. 12. 2007.

V Českých Lhoticích 23. 4. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 12. 2. 2007

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

 1. Zastupitelstvo schvaluje:
  1. Rozpočet obce na rok 2007.
  2. Výsledek hospodaření za rok 2006 a závěrečný účet obce za rok 2006, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření.
  3. Rozpočtovou změnu č. 6/2006.
  4. Výši odměn členů zastupitelstva.
 2. Zastupitelstvo určuje:
  1. Starostu obce p. Miroslava Komberce zastupitelem, který bude jednat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s odborem územního plánu na MěÚ Chrudim, dle §6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.
 3. Zastupitelstvo ukládá:
  1. Starostovi obce zajistit právní názor na požadavek majitelů rekreační chaty ev. č. 117, manželů Eliášových, na vykácení stromů v blízkosti jejich chaty.
  2. Účetní obce a starostovi obce podat zastupitelům do 30. 6. 2007 zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření obce za rok 2006.
 4. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  1. Zprávu o inventarizaci veškerého majetku obce k 31. 12. 2006.

V Českých Lhoticích 12. 2. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru