Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2007

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 6/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 3. 12. 2007

Po projednání programu zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 1. Rozpočtové změny č. 2 a 3/07.
 2. Vánoční příspěvky seniorům a dětem.
 3. Odměny za služby pro OÚ za celorok 2007.
 4. Rozpočtové provizorium na leden 2008.
 5. Jmenování inventar. komise ve složení: J. Doležalová, J. Kolář a J. Zdražil.

Zastupitelstvo  s o u h l a s í :

 1. S výběrem firmy s nejlukrativnějším programem svozu komunálního odpadu.

Zastupitelstvo  n e s o u h l a s í :

 1. Se změnou jízdního řádu autobusové dopravy v obci České Lhotice.

Zastupitelstvo  b e r e   n a   v ě d o m í :

 1. Ukončení těžby dřeva v obecním lese v oblasti Peklo, dle požadavků MěÚ Chrudim – odbor lesního hospodářství.

V Českých Lhoticích 3. 12. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 5/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 29. 10. 2007

Po projednání programu zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 1. Poskytnutí podpory v částce 500 Kč zrakově postiženým sportovcům TJ ZORA Praha.
 2. Třetí dodatek programu obnovy venkova - obce České Lhotice na léta 2008 až 2010, tak jak je uveden ve zvláštní složce.

Zastupitelstvo  b e r e   n a   v ě d o m í :

 1. Informaci o hospodaření v obecních lesích za rok 2007.
 2. Kulturní akci Předvánoční setkání občanů s programem divadelního souboru Kvítek, která se bude konat 8. 12. 2007 v církevní škole v Hradišti v 19.00 hodin.

V Českých Lhoticích 29. 10. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 4/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 27. 8. 2007

Po projednání programu zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 1. Poskytnout podporu zdravotně postiženému panu J. Lacinovi z Krásného na pořízení zdravotního, pojízdného křesla a rehabilitačních pomůcek, a to ve výši 5000,- Kč.
 2. Přijmout nabídku divadelního kroužku Kvítek na uspořádání divadelního představení pro občany Českých Lhotic v podzimních měsících letošního roku.
 3. Rozpočtovou změnu č. 1/2007.
 4. Přijmout nabídku na natření šindelové střechy českolhotické rozhledny Boiky od pana Douchy z Chrudimě.
 5. Záměr obce směnit pozemek parc. č. 478/1 o výměře 167 m2 v k. ú. Českých Lhotic za ideální polovinu pozemku parc. Č. 21 o výměře 116 m2 s t 269/1 o výměře 58 m2 a parc. č. 1243 o výměře 160 m2 vše v k. ú. Českých Lhotic. Záměr obce zakoupit pozemek parc. Č. 269/2 o výměře 67 m2 za cenu 20 Kč za m2.

Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e :

 1. Starostu obce M. Komberce sjednáním termínu a všech dalších potřebných formalit s divadelním kroužkem Kvítek, potřebných k uspořádání divadelního představení v podzimních měsících letošního roku.

V Českých Lhoticích 27. 8. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 25. 6. 2007

Po projednání programu bylo přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 • Poskytnout finanční podporu v částce 500,- Kč Fondu ohrožených dětí Praha.

Zastupitelstvo  b e r e   n a   v ě d o m í :

 • Zprávu o způsobu odstranění zjištěných nedostatků v hospodaření za rok 2006 dle k zápisu přiložené zprávě.
 • Zprávu o zhotovení a instalaci oválných vítacích panelů se znakem obce před vjezdy do obce.
 • Zprávu o návštěvnosti webových stránek obce, www.ceske-lhotice.cz.
 • Zprávu o řešení stížnosti chatařů z oblasti "V Peklích" o obavě z možného ohrožení pádem stromů při extrémním počasí, což bude řešeno vykácením některých stromů.

V Českých Lhoticích 25. 6. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 23. 4. 2007

Po projednání programu bylo přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e :

 • aby část prostředků získaných na akci Regenerace centra obce byla použita na zabezpečení odtoku vody z požární nádrže v části obce Hradiště
 • další část na GO oplocení areálu pomníku padlých, kříže a zvoničky v části obce České Lhotice
 • nákup 100 ks kalendářů a 10 ks fotografických publikací z kraje Železných hor
 • záměr odprodeje obecních pozemků občanům domu čp. 24 za podmínek sjednaných se zastupiteli a občany dne 22. 4. 2007
 • nabídku firmy AVE na svoz odpadů od 1. 1. 2008
 • výši vodného na rok 2007 na 15,- Kč/m3 dle skutečných nákladů

Zastupitelstvo obce  p o v ě ř u j e :

 • Jaroslava Koláře, aby projednal s odbornou firmou a příslušnými úřady zaměření a další dokumentaci potřebnou pro záměr odprodeje obecních pozemků občanům butového domu čp. 24 v Českých Lhoticích v termínu do 31. 12. 2007.
 • Miroslava Komberce, aby zajistil pořízení pozemku pro obec České Lhotice od Jaroslava Zdražila, Hradiště v termínu 31. 12. 2007.

V Českých Lhoticích 23. 4. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2007
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 12. 2. 2007

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

 1. Zastupitelstvo schvaluje:
  1. Rozpočet obce na rok 2007.
  2. Výsledek hospodaření za rok 2006 a závěrečný účet obce za rok 2006, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření.
  3. Rozpočtovou změnu č. 6/2006.
  4. Výši odměn členů zastupitelstva.
 2. Zastupitelstvo určuje:
  1. Starostu obce p. Miroslava Komberce zastupitelem, který bude jednat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s odborem územního plánu na MěÚ Chrudim, dle §6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.
 3. Zastupitelstvo ukládá:
  1. Starostovi obce zajistit právní názor na požadavek majitelů rekreační chaty ev. č. 117, manželů Eliášových, na vykácení stromů v blízkosti jejich chaty.
  2. Účetní obce a starostovi obce podat zastupitelům do 30. 6. 2007 zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření obce za rok 2006.
 4. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  1. Zprávu o inventarizaci veškerého majetku obce k 31. 12. 2006.

V Českých Lhoticích 12. 2. 2007
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru