Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dokumenty - rok 2008

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 6/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 22. 12. 2008

Po projednání programu bylo zastupitelstvem přijato následující usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozšíření programu obnovy venkova o navržené akce.
 2. Přijetí finančního daru od turisticekého klubu Praha s výlučným určním na údržbu rozhledny Boika v Českých Lhoticích.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o splnění akcí Programu obnovy venkova za rok 2008.
 2. Zprávu o splnění úkolů v těžební a pěstební oblasti v obecních lesích za rok 2008.

V Českých Lhoticích 22. 12. 2008
zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 5/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 1. 12. 2008

Po projednání programu bylo zastupitelstvem přijato následující usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtové provizorium na leden 2009 ve výši 1/12 výdajů roku 2008.
 2. Příspěvky důchodcům nad 70 let a dětem do 15-let ve výši Kč 300,--/osobu.
 3. Odměny občanům obce za různé služby pro obec.
 4. Odměnu paní Korábkové za pronájem stodoly, ve které je uskladněn stavební materiál.
 5. Inventarizační komisi veškerého majetku obce k 31.12.2008 ve složení Jaroslav Kolář, Jaroslav Zdražil a Jana Doležalová.

B) Zastupitelstvo souhlasí:

 1. S odprodejem pozemků majitelům bytového domu čp. 24, které budou vyměřeny z parcely č. 668/3 v K. ú. České Lhotice. Vyměření pozemků si zajistí na vlastní náklady budoucí majitelé a následně proběhne celý proces týkající se prodeje pozemků (tj,. vyvěšení záměru, schválení zastupitelstvem a následné sepsání kupních smluv).
 2. S uspořádáním setkání všech občanů obce v roce 2009 u příležitosti oslav 680-ti let od první zmínky o obcei České Lhotice (resp. Lhotičky).

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o tom, že budova OÚ bude po dobu rekonstrukce přemístěna do obytné buňky, která bude umístěna v areálu Zemědělská a. s. v Českých Lhoticích.
 2. Informaci, že novým velitelem SDH bude p. Antonín Lentes.

V Českých Lhoticích 2. 12. 2008
zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 4/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 13. 10. 2008

Po projednání programu bylo zastupitelstvem přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo  SCHVALUJE :

 1. Rozpočtovou změnu č. 2/08.
 2. Poskytnutí podpory ve výši 500,- Kč zrakové postiženým dětem TJ Zora Praha.
 3. Směnu pozemkové parcely č. 367/8 – ostatní plocha o výměře 6 m2, pozemkové parcely č. 370/33 – zahrada o výměře 574 m2 a pozemkové parcely č. 374/3 – trvalý travní porost o výměře 1594 m2, všechny parcely v k.ú. České Lhotice za ideální polovinu pozemkové parcely č. 468/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK o výměře 6305 m2 v k.ú. České Lhotice.

Zastupitelstvo  NESOUHLASÍ :

 1. Se stavbou venkovního ustájení prasat, stavebník Rad. Antoš, České Lhotice z důvodu šíření zápachu.

Zastupitelstvo  BERE NA VĚDOMÍ :

 1. Možnost přidělení bytu pro občany obce v DPS Nasavrky.
 2. Termín svozu nebezpečného a objemného odpadu ze všech částí obce dne 25. listopadu 2008.
 3. Stav příprav na volby do zastupitelstva pardubického kraje ve dnech 17. a 18. října 2008.

V Českých Lhoticích 13. 10. 2008
zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 2. 6. 2008

Zastupitelé po projednání programu jednání přijali následující usnesení:

Zastupitelstvo  SCHVALUJE :

 1. Objednání variantní studie projektu zástavby rodinných domů v Českých Lhoticích.
 2. Objednání geodetického zaměření parcel pro budoucí zástavbu rodinných domů.
 3. Výši úhrady za vodu na Vedralce Kč 200,-/osobu a 200,-/rekr. dům. V Č. Lhoticích pak Kč 16,- za m3.

Zastupitelstvo  SOUHLASÍ :

 1. S rekonstrukcí budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
  Na základě podnětu občanů byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Č. Lhoticích s tím, že nově vzniklé půdní prostory budou určeny pro spolkovou činnost veřejnosti, a to z důvodu, že jiný objekt ani prostory v obci nejsou k dispozici.

Zastupitelstvo  POVĚŘUJE :

 1. Starostu obce M. Komberce a místostarostu obce J. Koláře, aby projednali s Mikroregionem Centrum Železných hor příspěvek na projekt rekonstrukce OÚ v Č. Lhoticích a na projekt zástavby rod. domů v Č. Lhoticích.

Zastupitelstvo  ZAMÍTÁ :

 1. Žádost paní B. Bajzíkové na odkoupení obecního pozemku p. č. 367/2 v části obce Vedralka.

V Českých Lhoticích 2. 6. 2008
zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 17. 3. 2008

Zastupitelé po projednání programu jednání přijali následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 • Výsledky hospodařní za rok 2007 a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce nadřízeným orgánem.
 • Zprávu účetní obce o bezprostřední opravě nedostatku vyplývajícího z přezkumu hospodaření obce za rok 2007.

Zastupitelstvo se  u s n e s l o :

 • Že výši odměn dle nařízení vlády č. 79/08 nebude měnit a odměny zachová ve stejném rozsahu jako dosud.

V Českých Lhoticích 17. 3. 2008
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 4. 2. 2008

Po projednání programu zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 • Zastupitelstvo schvaluje:
  1. Rozpočet obce na rok 2008.
  2. Směnu pozemku č. 354/7 - travní porost o výměře 3 152 m2, v k. ú. České Lhotice, jehož majitelem je obec České Lhotice za ideální polovinu pozemkové parcely č. 468/1 - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 6 305 m2, které je majitelem pan Bohuslav Strašek, České Lhotice - Vedralka 58 a dále směnu pozemkové parcely č. 367/8 - ostatní plocha o výměře 6 m2 a č. 370/33 o výměře 574 m2, obě v k. ú. České Lhotice - majitel obec České Lhotice za ideální polovinu pozemkové parcely č. 468/1 - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 6 305 m2, které je majitelka paní Zdeňka Kroutilová, České Lhotice - Vedralka 52.
  3. Příspěvek do fondu ohrožených dětí ve výši Kč 500,--.
  4. Výši odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2008.
 • Zastupitelstvo bere na vědomí:

  Zprávu o inventarizaci veškerého majetku obce k 31. 12. 2007.

V Českých Lhoticích 6. 2. 2008
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru