Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2008

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 6/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 22. 12. 2008

Po projednání programu bylo zastupitelstvem přijato následující usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozšíření programu obnovy venkova o navržené akce.
 2. Přijetí finančního daru od turisticekého klubu Praha s výlučným určním na údržbu rozhledny Boika v Českých Lhoticích.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o splnění akcí Programu obnovy venkova za rok 2008.
 2. Zprávu o splnění úkolů v těžební a pěstební oblasti v obecních lesích za rok 2008.

V Českých Lhoticích 22. 12. 2008
zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 5/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 1. 12. 2008

Po projednání programu bylo zastupitelstvem přijato následující usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtové provizorium na leden 2009 ve výši 1/12 výdajů roku 2008.
 2. Příspěvky důchodcům nad 70 let a dětem do 15-let ve výši Kč 300,--/osobu.
 3. Odměny občanům obce za různé služby pro obec.
 4. Odměnu paní Korábkové za pronájem stodoly, ve které je uskladněn stavební materiál.
 5. Inventarizační komisi veškerého majetku obce k 31.12.2008 ve složení Jaroslav Kolář, Jaroslav Zdražil a Jana Doležalová.

B) Zastupitelstvo souhlasí:

 1. S odprodejem pozemků majitelům bytového domu čp. 24, které budou vyměřeny z parcely č. 668/3 v K. ú. České Lhotice. Vyměření pozemků si zajistí na vlastní náklady budoucí majitelé a následně proběhne celý proces týkající se prodeje pozemků (tj,. vyvěšení záměru, schválení zastupitelstvem a následné sepsání kupních smluv).
 2. S uspořádáním setkání všech občanů obce v roce 2009 u příležitosti oslav 680-ti let od první zmínky o obcei České Lhotice (resp. Lhotičky).

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o tom, že budova OÚ bude po dobu rekonstrukce přemístěna do obytné buňky, která bude umístěna v areálu Zemědělská a. s. v Českých Lhoticích.
 2. Informaci, že novým velitelem SDH bude p. Antonín Lentes.

V Českých Lhoticích 2. 12. 2008
zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 4/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 13. 10. 2008

Po projednání programu bylo zastupitelstvem přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo  SCHVALUJE :

 1. Rozpočtovou změnu č. 2/08.
 2. Poskytnutí podpory ve výši 500,- Kč zrakové postiženým dětem TJ Zora Praha.
 3. Směnu pozemkové parcely č. 367/8 – ostatní plocha o výměře 6 m2, pozemkové parcely č. 370/33 – zahrada o výměře 574 m2 a pozemkové parcely č. 374/3 – trvalý travní porost o výměře 1594 m2, všechny parcely v k.ú. České Lhotice za ideální polovinu pozemkové parcely č. 468/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK o výměře 6305 m2 v k.ú. České Lhotice.

Zastupitelstvo  NESOUHLASÍ :

 1. Se stavbou venkovního ustájení prasat, stavebník Rad. Antoš, České Lhotice z důvodu šíření zápachu.

Zastupitelstvo  BERE NA VĚDOMÍ :

 1. Možnost přidělení bytu pro občany obce v DPS Nasavrky.
 2. Termín svozu nebezpečného a objemného odpadu ze všech částí obce dne 25. listopadu 2008.
 3. Stav příprav na volby do zastupitelstva pardubického kraje ve dnech 17. a 18. října 2008.

V Českých Lhoticích 13. 10. 2008
zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 2. 6. 2008

Zastupitelé po projednání programu jednání přijali následující usnesení:

Zastupitelstvo  SCHVALUJE :

 1. Objednání variantní studie projektu zástavby rodinných domů v Českých Lhoticích.
 2. Objednání geodetického zaměření parcel pro budoucí zástavbu rodinných domů.
 3. Výši úhrady za vodu na Vedralce Kč 200,-/osobu a 200,-/rekr. dům. V Č. Lhoticích pak Kč 16,- za m3.

Zastupitelstvo  SOUHLASÍ :

 1. S rekonstrukcí budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
  Na základě podnětu občanů byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Č. Lhoticích s tím, že nově vzniklé půdní prostory budou určeny pro spolkovou činnost veřejnosti, a to z důvodu, že jiný objekt ani prostory v obci nejsou k dispozici.

Zastupitelstvo  POVĚŘUJE :

 1. Starostu obce M. Komberce a místostarostu obce J. Koláře, aby projednali s Mikroregionem Centrum Železných hor příspěvek na projekt rekonstrukce OÚ v Č. Lhoticích a na projekt zástavby rod. domů v Č. Lhoticích.

Zastupitelstvo  ZAMÍTÁ :

 1. Žádost paní B. Bajzíkové na odkoupení obecního pozemku p. č. 367/2 v části obce Vedralka.

V Českých Lhoticích 2. 6. 2008
zapsal: V. Svoboda
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 17. 3. 2008

Zastupitelé po projednání programu jednání přijali následující usnesení:

Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

 • Výsledky hospodařní za rok 2007 a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce nadřízeným orgánem.
 • Zprávu účetní obce o bezprostřední opravě nedostatku vyplývajícího z přezkumu hospodaření obce za rok 2007.

Zastupitelstvo se  u s n e s l o :

 • Že výši odměn dle nařízení vlády č. 79/08 nebude měnit a odměny zachová ve stejném rozsahu jako dosud.

V Českých Lhoticích 17. 3. 2008
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2008
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 4. 2. 2008

Po projednání programu zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 • Zastupitelstvo schvaluje:
  1. Rozpočet obce na rok 2008.
  2. Směnu pozemku č. 354/7 - travní porost o výměře 3 152 m2, v k. ú. České Lhotice, jehož majitelem je obec České Lhotice za ideální polovinu pozemkové parcely č. 468/1 - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 6 305 m2, které je majitelem pan Bohuslav Strašek, České Lhotice - Vedralka 58 a dále směnu pozemkové parcely č. 367/8 - ostatní plocha o výměře 6 m2 a č. 370/33 o výměře 574 m2, obě v k. ú. České Lhotice - majitel obec České Lhotice za ideální polovinu pozemkové parcely č. 468/1 - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 6 305 m2, které je majitelka paní Zdeňka Kroutilová, České Lhotice - Vedralka 52.
  3. Příspěvek do fondu ohrožených dětí ve výši Kč 500,--.
  4. Výši odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2008.
 • Zastupitelstvo bere na vědomí:

  Zprávu o inventarizaci veškerého majetku obce k 31. 12. 2007.

V Českých Lhoticích 6. 2. 2008
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru