Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2009

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 6/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 14. 12. 2009

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje

 1. Rozpočtové provizorium na leden 2010 ve výši 1/12 výdajů roku 2009.
 2. Příspěvky důchodcům nad 70 let a dětem do 15-ti let ve výši Kč 300,--/osobu.
 3. Odměny občanům obce za různé služby pro obec.
 4. Odměnu p. Korábkové za pronájem stodoly, ve které je uskladněn stavební materiál.
 5. Inventarizační komisi veškerého majetku obce k 31.12.2009 ve složení Jaroslav Kolář, Jaroslav Zdražil a Jana Doležalová.
 6. Rozpočtovou změnu č. 5/2009.
 7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., která se týká umístění kabelového vedení NN, podpěrného bodu JB9/3 a pojistné skříně SV 101 na parcele č. 1155 v k.ú. České Lhotice (týká se pozemku u Kopáčova).
 8. Odepsání nedobytných pohledávek za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů následovně:
  • nemovitost na Kopáčově č.p. 47 za roky 2003 až 2008 ve výši Kč 1500,--
  • chata ev. č. 133 pan Valenta za roky 2003 až 2006 ve výši Kč 900,--
  • chata ev. č. 91 bývalá paní Ludvíčková za rok 2007 ve výši Kč 300,--
 9. Zhotovitelem celkové opravy budovy obecního úřadu firmu Nasavrcká stavební, s.r.o.
 10. Likvidaci zastaralého nefunkčního majetku ve výši Kč 38 765,40.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Návrh pana Jiřího Peciny ml., České Lhotice – Vedralka 53 na směnu pozemků v jeho vlastnictví za pozemky ve vlastnictví Obce České Lhotice o rozloze cca 2,2 ha.

V Českých Lhoticích 14. 12. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 4/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 24. 8. 2009

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Protokol hodnocení nabídek ze dne 21.8.2009 k akci Zřízení pracoviště CzechPOINT – plná verze.
 2. Nabídku firmy AVE, a.s. týkající se odvozu odpadů.

B) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Zhotovitele zakázky Zřízení pracoviště CzechPOINT – plná verze firmu Atoll, s.r.o., K Višňovce 1560, 530 02 Pardubice.
 2. Rozpočtové změny č. 2/09, 3/09 a 4/09.
 3. Nákup travní sekačky na údržbu veřejného prostranství za Kč 14.000,-- od p. Miroslava Komberce, Hradiště 14.
 4. Směnu části pozemku p.č. 354/12 o výměře 2280 m2 ve vlastnictví p. Martina Dvořáka za požadovaný obecní pozemek o stejné výměře u Vedralky s tím, že pan Dvořák si na vlastní náklady zajistí geometrický plán na jehož základě bude vyvěšen záměr obce směnit pozemky a poté proběhne schválení směny zastupitelstvem obce a uzavření směnné smlouvy.

C) Zastupitelstvo zamítá:

 1. Žádost paní Hany Cvetlerové o prominutí poplatku za komunální odpad za rekreační chatu ev.č. 14.
 2. Vydat vyjádření ke stavbě oplocení za účelem pastvy na soukromých pozemcích pana Františka Polívky, Hradiště.

D) Zastupitelstvo ukládá:

 1. Starostovi obce zajistit objednávku na zřízení pracoviště CzechPOINT s vybraným dodavatelem.
 2. Účetní obce připravit na příští zasedání zastupitelstva přehled nákladů na uložení odpadů na skládku.

V Českých Lhoticích 24. 8. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 1. 6. 2009

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Smlouvu o spolupráci s Městem Chrudim – administrace žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa CzechPOINT.
 2. Rozpočtovou změnu č. 1/09.
 3. Příspěvek občanskému sdružení Fond ohrožených dětí ve výši Kč 500,--.
 4. Cenu vodného za období IV/2008 – IV/2009 ve výši Kč 15,-/m3.

B) Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi a místostarostovi svolat místní šetření, při kterém se projedná na místě žádost p. Martina Dvořáka, bytem Na Pěšinách 641/19, 182 00 Praha 82, kterou žádá o směnu pozemků u Vedralky.


V Českých Lhoticích 2. 6. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 23. 3. 2009

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Závěrečný účet za rok 2008 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o přezkumu hospodaření a přijímá toto opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
  • inventarizační komise zpracuje zápis, který bude obsahovat výsledek provedené inventarizace a předá jej k podpisu starostovi obce do 30.4.2009.
 2. Příspěvek mysliveckému spolku „Pravěké Hradiště“ na nákup chovného materiálu – zajíc ve výši Kč 3.000,-
 3. Příspěvek občanskému sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR KLUB „R A D O S T“ ve výši Kč 500,-
 4. Prodej části pozemku parc. č. 1149 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr v k.ú. České Lhotice o výměře 253 m2 paní Milušce Lejhancové a panu ing. Pavlu Filipovi, oba bytem L. Matury 858, 530 12 Pardubice.
 5. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu CZ.1.06, název výzvy E-Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa.
 6. Zřizovací listinu jednotky SDH obce České Lhotice.

B) Zastupitelstvo zatím zamítá:

Žádost ze dne 12.3.2009 p. Martina Dvořáka, bytem Na Pěšinách 641/19, 182 00 Praha 82, kterou žádá o směnu pozemků u Vedralky. Zastupitelstvo rozhodlo, že je žádost třeba doplnit o výměru pozemku, která by se směny týkala.


C) Zastupitelstvo vydává:

"Řád ohlašovny požáru".


V Českých Lhoticích 24. 3. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 2. 2. 2009

Po projednání programu bylo zastupitelstvem přijato následující usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet obce na rok 2009. Jedná se o vyrovnaný rozpočet příjmů a výdajů ve výdajů ve výši 1220 tis. Kč.
 2. Rozpočtovou změnu č. 3/08.
 3. Výši odměn členů zastupitelstva obce od 1.1.2009.

B) Zastupitelstvo vydává:

Územní plán České Lhotice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona.


C) Zastupitelstvo ukládá:

 1. Starostovi a účetní obce sledovat vývoj hodnoty podílových listů ve fondu ISČS, a.s Vyvážený mix a o tomto vývoji průběžně informovat zastupitelstvo.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o inventarizaci veškerého majetku obce k 31.12.2008.

V Českých Lhoticích 3. 2. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru