Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dokumenty - rok 2009

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 6/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 14. 12. 2009

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje

 1. Rozpočtové provizorium na leden 2010 ve výši 1/12 výdajů roku 2009.
 2. Příspěvky důchodcům nad 70 let a dětem do 15-ti let ve výši Kč 300,--/osobu.
 3. Odměny občanům obce za různé služby pro obec.
 4. Odměnu p. Korábkové za pronájem stodoly, ve které je uskladněn stavební materiál.
 5. Inventarizační komisi veškerého majetku obce k 31.12.2009 ve složení Jaroslav Kolář, Jaroslav Zdražil a Jana Doležalová.
 6. Rozpočtovou změnu č. 5/2009.
 7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., která se týká umístění kabelového vedení NN, podpěrného bodu JB9/3 a pojistné skříně SV 101 na parcele č. 1155 v k.ú. České Lhotice (týká se pozemku u Kopáčova).
 8. Odepsání nedobytných pohledávek za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů následovně:
  • nemovitost na Kopáčově č.p. 47 za roky 2003 až 2008 ve výši Kč 1500,--
  • chata ev. č. 133 pan Valenta za roky 2003 až 2006 ve výši Kč 900,--
  • chata ev. č. 91 bývalá paní Ludvíčková za rok 2007 ve výši Kč 300,--
 9. Zhotovitelem celkové opravy budovy obecního úřadu firmu Nasavrcká stavební, s.r.o.
 10. Likvidaci zastaralého nefunkčního majetku ve výši Kč 38 765,40.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Návrh pana Jiřího Peciny ml., České Lhotice – Vedralka 53 na směnu pozemků v jeho vlastnictví za pozemky ve vlastnictví Obce České Lhotice o rozloze cca 2,2 ha.

V Českých Lhoticích 14. 12. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 4/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 24. 8. 2009

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Protokol hodnocení nabídek ze dne 21.8.2009 k akci Zřízení pracoviště CzechPOINT – plná verze.
 2. Nabídku firmy AVE, a.s. týkající se odvozu odpadů.

B) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Zhotovitele zakázky Zřízení pracoviště CzechPOINT – plná verze firmu Atoll, s.r.o., K Višňovce 1560, 530 02 Pardubice.
 2. Rozpočtové změny č. 2/09, 3/09 a 4/09.
 3. Nákup travní sekačky na údržbu veřejného prostranství za Kč 14.000,-- od p. Miroslava Komberce, Hradiště 14.
 4. Směnu části pozemku p.č. 354/12 o výměře 2280 m2 ve vlastnictví p. Martina Dvořáka za požadovaný obecní pozemek o stejné výměře u Vedralky s tím, že pan Dvořák si na vlastní náklady zajistí geometrický plán na jehož základě bude vyvěšen záměr obce směnit pozemky a poté proběhne schválení směny zastupitelstvem obce a uzavření směnné smlouvy.

C) Zastupitelstvo zamítá:

 1. Žádost paní Hany Cvetlerové o prominutí poplatku za komunální odpad za rekreační chatu ev.č. 14.
 2. Vydat vyjádření ke stavbě oplocení za účelem pastvy na soukromých pozemcích pana Františka Polívky, Hradiště.

D) Zastupitelstvo ukládá:

 1. Starostovi obce zajistit objednávku na zřízení pracoviště CzechPOINT s vybraným dodavatelem.
 2. Účetní obce připravit na příští zasedání zastupitelstva přehled nákladů na uložení odpadů na skládku.

V Českých Lhoticích 24. 8. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 1. 6. 2009

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Smlouvu o spolupráci s Městem Chrudim – administrace žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa CzechPOINT.
 2. Rozpočtovou změnu č. 1/09.
 3. Příspěvek občanskému sdružení Fond ohrožených dětí ve výši Kč 500,--.
 4. Cenu vodného za období IV/2008 – IV/2009 ve výši Kč 15,-/m3.

B) Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi a místostarostovi svolat místní šetření, při kterém se projedná na místě žádost p. Martina Dvořáka, bytem Na Pěšinách 641/19, 182 00 Praha 82, kterou žádá o směnu pozemků u Vedralky.


V Českých Lhoticích 2. 6. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 23. 3. 2009

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Závěrečný účet za rok 2008 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o přezkumu hospodaření a přijímá toto opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
  • inventarizační komise zpracuje zápis, který bude obsahovat výsledek provedené inventarizace a předá jej k podpisu starostovi obce do 30.4.2009.
 2. Příspěvek mysliveckému spolku „Pravěké Hradiště“ na nákup chovného materiálu – zajíc ve výši Kč 3.000,-
 3. Příspěvek občanskému sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR KLUB „R A D O S T“ ve výši Kč 500,-
 4. Prodej části pozemku parc. č. 1149 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr v k.ú. České Lhotice o výměře 253 m2 paní Milušce Lejhancové a panu ing. Pavlu Filipovi, oba bytem L. Matury 858, 530 12 Pardubice.
 5. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu CZ.1.06, název výzvy E-Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa.
 6. Zřizovací listinu jednotky SDH obce České Lhotice.

B) Zastupitelstvo zatím zamítá:

Žádost ze dne 12.3.2009 p. Martina Dvořáka, bytem Na Pěšinách 641/19, 182 00 Praha 82, kterou žádá o směnu pozemků u Vedralky. Zastupitelstvo rozhodlo, že je žádost třeba doplnit o výměru pozemku, která by se směny týkala.


C) Zastupitelstvo vydává:

"Řád ohlašovny požáru".


V Českých Lhoticích 24. 3. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2009
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 2. 2. 2009

Po projednání programu bylo zastupitelstvem přijato následující usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet obce na rok 2009. Jedná se o vyrovnaný rozpočet příjmů a výdajů ve výdajů ve výši 1220 tis. Kč.
 2. Rozpočtovou změnu č. 3/08.
 3. Výši odměn členů zastupitelstva obce od 1.1.2009.

B) Zastupitelstvo vydává:

Územní plán České Lhotice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona.


C) Zastupitelstvo ukládá:

 1. Starostovi a účetní obce sledovat vývoj hodnoty podílových listů ve fondu ISČS, a.s Vyvážený mix a o tomto vývoji průběžně informovat zastupitelstvo.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o inventarizaci veškerého majetku obce k 31.12.2008.

V Českých Lhoticích 3. 2. 2009
zapsala: J. Doležalová
podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru