Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2010

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 4/2010
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 30. 8. 2010

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtovou změnu č. 2/2010 ve výši Kč 200 000,-- v příjmech i výdajích (dotace na opravu obecní komunikace v Hradišti v rámci POV).
 2. Opravu havarijního stavu obecní komunikace „Do Crčánů“ v letošním roce pouze v takovém rozsahu, aby cesta byla funkční. Na celkovou opravu bude podána žádost v rámci POV a v případě kladného vyřízení bude opravu provedena v roce 2011.

B) Zastupitelstvo schvaluje:

Návrh p. Jiřího Peciny ml, České Lhotice – Vedralka 53 týkající se výměny pozemků ve vlastnictví Obce České Lhotice p.č. 354/9, 391/3, PK 1180/1 a PK 1180/2 o celkové výměře 22388 m2 za pozemky v jeho vlastnictví p.č. 616, 619, 6620, 638, 639, 641 a 557 – vše pozemkový katastr o celkové výměře 18916 m2 a dále za část parcel, na kterých se nyní nachází obecní silnice z Vedralky k Libkovu, tak aby výměry směňovaných pozemků byly shodné.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Možnost ubytování občanů obce ve volném bytě v DPS v Nasavrkách.

D) Zastupitelstvo pověřuje:

Starostu obce seznámit p. Jiřího Pecinu se zamítnutím jeho návrhu na výměnu pozemků.


V Českých Lhoticích 30. 8. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2010
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 7. 6. 2010

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Po projednání závěrečný účet a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
 2. Rozpočtovou změnu č. 1/2010 ve výši Kč 16 600,-- v příjmech i výdajích (dotace na volby do PS PČR).
 3. Kalkulaci výše úhrady za vodu za rok 2009 následovně:
  • v Českých Lhoticích je výše úhrady za vodu za období 4/2009 až 4/2010 Kč 15,-/m3
  • na Vedralce, kde nejsou vodoměry, ve výši Kč 100,-- za osobu trvale hlášenou i za objekt k rekreaci.
 4. Smlouvu na úhradu nákladů za poskytování pečovatelské služby s Městem Nasavrky

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Postup prací na rekonstrukci budovy OÚ.

C) Zastupitelstvo pověřuje:

 1. Účetní obce zajištěním výběru vodného v Českých Lhoticích a na Vedralce do 30. 6. 2010.
 2. Starostu obce podpisem Smlouvy na úhradu nákladů za poskytování pečovatelské služby s Městem Nasavrky.

V Českých Lhoticích 7. 6. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2010
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 12. 4. 2010

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Směnu pozemkové parcely č. 354/13 – travní porost o výměře 1976 m2 a pozemkové parcely č. 364/6 – ostatní plocha o výměře 304 m2, které jsou ve vlastnictví Obce České Lhotice za pozemkovou parcelu č. 354/14 – travní porost o výměře 2280 m2 ve vlastnictví pana Martina Dvořáka, Na Pěšinách 641/19, 182 00 Praha 8.
 2. Příspěvek na činnost místní organizace Českého svazu včelařů v Nasavrkách ve výši Kč 1000,-

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Podání manželů Havlových, ve kterém upozorňují na volné pobíhání psů v katastru obce.
 2. Oslavu 90. výročí založení hasičského sboru v Hradišti, která proběhne 8.5.2010.

C) Zastupitelstvo pověřuje:

Starostu podpisem smlouvy směnné s p. Dvořákem a zajištěním vkladu do katastru nemovitostí.


V Českých Lhoticích 12. 4. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2010
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 26. 2. 2010

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet obce na rok 2010.
 2. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2009.
 3. Výši odměn členů zastupitelstva obce od 1.1.2010.

C) Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi obce dohlížet na probíhající opravy budovy obecního úřadu.


V Českých Lhoticích 26. 2. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru