Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dokumenty - rok 2010

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Usnesení č. 4/2010
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 30. 8. 2010

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtovou změnu č. 2/2010 ve výši Kč 200 000,-- v příjmech i výdajích (dotace na opravu obecní komunikace v Hradišti v rámci POV).
 2. Opravu havarijního stavu obecní komunikace „Do Crčánů“ v letošním roce pouze v takovém rozsahu, aby cesta byla funkční. Na celkovou opravu bude podána žádost v rámci POV a v případě kladného vyřízení bude opravu provedena v roce 2011.

B) Zastupitelstvo schvaluje:

Návrh p. Jiřího Peciny ml, České Lhotice – Vedralka 53 týkající se výměny pozemků ve vlastnictví Obce České Lhotice p.č. 354/9, 391/3, PK 1180/1 a PK 1180/2 o celkové výměře 22388 m2 za pozemky v jeho vlastnictví p.č. 616, 619, 6620, 638, 639, 641 a 557 – vše pozemkový katastr o celkové výměře 18916 m2 a dále za část parcel, na kterých se nyní nachází obecní silnice z Vedralky k Libkovu, tak aby výměry směňovaných pozemků byly shodné.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Možnost ubytování občanů obce ve volném bytě v DPS v Nasavrkách.

D) Zastupitelstvo pověřuje:

Starostu obce seznámit p. Jiřího Pecinu se zamítnutím jeho návrhu na výměnu pozemků.


V Českých Lhoticích 30. 8. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 3/2010
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 7. 6. 2010

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Po projednání závěrečný účet a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
 2. Rozpočtovou změnu č. 1/2010 ve výši Kč 16 600,-- v příjmech i výdajích (dotace na volby do PS PČR).
 3. Kalkulaci výše úhrady za vodu za rok 2009 následovně:
  • v Českých Lhoticích je výše úhrady za vodu za období 4/2009 až 4/2010 Kč 15,-/m3
  • na Vedralce, kde nejsou vodoměry, ve výši Kč 100,-- za osobu trvale hlášenou i za objekt k rekreaci.
 4. Smlouvu na úhradu nákladů za poskytování pečovatelské služby s Městem Nasavrky

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Postup prací na rekonstrukci budovy OÚ.

C) Zastupitelstvo pověřuje:

 1. Účetní obce zajištěním výběru vodného v Českých Lhoticích a na Vedralce do 30. 6. 2010.
 2. Starostu obce podpisem Smlouvy na úhradu nákladů za poskytování pečovatelské služby s Městem Nasavrky.

V Českých Lhoticích 7. 6. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 2/2010
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 12. 4. 2010

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Směnu pozemkové parcely č. 354/13 – travní porost o výměře 1976 m2 a pozemkové parcely č. 364/6 – ostatní plocha o výměře 304 m2, které jsou ve vlastnictví Obce České Lhotice za pozemkovou parcelu č. 354/14 – travní porost o výměře 2280 m2 ve vlastnictví pana Martina Dvořáka, Na Pěšinách 641/19, 182 00 Praha 8.
 2. Příspěvek na činnost místní organizace Českého svazu včelařů v Nasavrkách ve výši Kč 1000,-

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Podání manželů Havlových, ve kterém upozorňují na volné pobíhání psů v katastru obce.
 2. Oslavu 90. výročí založení hasičského sboru v Hradišti, která proběhne 8.5.2010.

C) Zastupitelstvo pověřuje:

Starostu podpisem smlouvy směnné s p. Dvořákem a zajištěním vkladu do katastru nemovitostí.


V Českých Lhoticích 12. 4. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Usnesení č. 1/2010
z jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 26. 2. 2010

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet obce na rok 2010.
 2. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2009.
 3. Výši odměn členů zastupitelstva obce od 1.1.2010.

C) Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi obce dohlížet na probíhající opravy budovy obecního úřadu.


V Českých Lhoticích 26. 2. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru