Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2011

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


U s n e s e n í

z 6. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 21.11.2011

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2012 ve výši 2/12 výdajů roku 2011.
 2. Příspěvky důchodcům nad 70 let a dětem do 15-ti let ve výši Kč 300,--/osobu.
 3. Odměny občanům obce za různé služby pro obec.
 4. Odměnu p. Korábkové a p. Svobodovi za pronájem prostor k uložení materiálu ve vlastnictví obce.
 5. Inventarizační komisy veškerého majetku obce k 31.12.2011 ve složení Jaroslav Kolář, Miloš Čapek a Jana Doležalová.
 6. Prodat pozemek p.č. 1220/2 o výměře 47 m2 v k.ú. České Lhotice – Hradiště a pozemek p.č. 927/1 o výměře 160 m2 v k.ú. České Lhotice – Hradiště za cenu Kč 20,-/m2 panu Pavlu Kombercovi, Hradiště 14.
 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1 o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku za kalendářní rok bude činit za prvního psa Kč 30,-- a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč 50,--.
 8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro fyzickou osobu s trvalým pobytem bude činit Kč 300,-- a sazba poplatku pro osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci ve výši Kč 500,--.
 9. Příspěvek neziskové organizaci T. J. ZORA Praha ve výši Kč 500,--.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 2. Zprávu o činnosti finančního výboru.

C) Zastupitelsvo ukládá:

Starostovi a místostarostovi projednat s p. Seckým nevhodné parkování na krajnici silnice u křižovatky v Českých Lhoticích.

V Českých Lhoticích 21.11.2011


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


U s n e s e n í

z 5. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 22.8.2011

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtovou změnu č. 1/2011 ve výši Kč 600,-- v příjmech i výdajích.
 2. Rozpočtovou změnu č. 2/2011 ve výši Kč 350 tis. Kč v příjmech i výdajích.
 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8. Předmětem smlouvy je strpění umístění kabelového vedení NN napětí na pozemku p.č. 1157/2 ve vlastnictví obce České Lhotice.
 4. Zonaci CHKO Železné hory, která se bude dotýkat území Obce České Lhotice.
 5. Udělit licenci společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s na provozování autobusové linky č. 620 731 Chlum-Krásné-Horní Bradlo-Nasavrky-Libáň.

B) Zastupitelstvo ukládá:

Místostarostovi zajistit projednání údržbu zimních komunikací se Správou a údržbou silnic

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Zhodnocení společenského odpoledne pro děti


V Českých Lhoticích 22.8.2011


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


U s n e s e n í

ze 4. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 20. 6. 2011

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje

 1. Závěrečný účet obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření.
 2. Výši úhrady za vodu za období 4/2010 – 4/2011 následovně:
  • v Českých Lhoticích výši úhrady za 1 m3 vody Kč 16,--
  • na Vedralce Kč 100,-- za osobu trvale hlášenou nebo rekreační objekt.

B) Zastupitelstvo ukládá

 1. Účetní obce do 31.8.2011 odstranit nedostatky zjištěné při přezkumu hospodaření.
  O způsobu odstranění nedostatků bude účetní zastupitele informovat na dalším zasedání a zároveň odešle písemnou zprávu o odstranění nedostatků na krajský úřad Pardubického kraje.
 2. Účetní obce zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva návrh nové OZV o poplatku za komunální odpad, která by platila od 1. 1. 2012.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí

 1. Zprávu p. Martina Straška týkající se oprav obecních studní na Vedralce.
 2. Uspořádání společenského odpoledne pro děti a dospělé, které se bude konat v sobotu 25. 6. 2011 od 14,00 hodin.

V Českých Lhoticích 20. 6. 2011


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

U s n e s e n í

z 3. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 22. 2. 2011

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení:

A) Zastupitelstvo schvaluje

 1. Rozpočet obce na rok 2011.
 2. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2010.
 3. Výši odměn členů zastupitelstva obce od 1.1.2011.
 4. Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Městem Nasavrky.
 5. Příspěvek ve výši Kč 1500,-- základní organizaci Českého svazu včelařů Nasavrky.
 6. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 1220/2 v Hradišti s firmou ČEZ.
 7. Zařazení Kostela farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hradišti, vč. movitého inventáře a vybavení mezi významné památky na území obce České Lhotice z hlediska historického významu objektu a významu kulturního.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí

 1. Návrh pana Pavla Komberce odkoupit část obecních pozemků na stavbu rodinného domu.
 2. Návrh pana Jiřího Fotra odkoupit část obecní cesty, která prochází jeho pozemky.
 3. Informaci o možnosti ubytování občanů obce v DPS v Nasavrkách.

V Českých Lhoticích 23. 2. 2011


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta