Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dokumenty - rok 2012

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


U s n e s e n í

z 10. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 26.11.2012

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtové změny č. 2/2012 a 3/2012.
 2. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2013 ve výši 2/12 z celkového objemu výdajů roku 2012.
 3. Příspěvky důchodcům nad 70 let a dětem do 15-ti let ve výši Kč 300,--/osobu.
 4. Odměnu p. Korábkové a p. Svobodovi ve výši Kč 300,-- za pronájem prostor k uložení materiálu ve vlastnictví obce.
 5. Inventarizační komisy veškerého majetku obce k 31.12.2012 ve složení Jaroslav Kolář, Miloš Čapek a Jana Doležalová.
 6. Prodat pozemek p.č. 1149/4 o výměře 308 m2 v k.ú. České Lhotice za cenu Kč 20,-/m2 manželům Fotrovým, České Lhotice 65.
 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro fyzickou osobu s pobytem v obci bude činit Kč 300,-- a sazba poplatku pro osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši Kč 600,--.
 8. Prodej 26 ks akcií společnosti ČSAD BUS Chrudim za cenu Kč 1000,-- za 1 akcii.
 9. Příspěvek neziskové organizaci T. J. ZORA Praha ve výši Kč 500,--.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 2. Zprávu o činnosti finančního výboru.

C) Zastupitelstvo nesouhlasí:

 • s konáním dalších automobilových závodů Rallye Železné hory.

D) Zastupitelstvo pověřuje:

 1. Starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku s manžely Fotrovými.
 2. Starostu podpisem smlouvy o prodeji 26 ks akcií společnosti ČSAD BUS Chrudim.

V Českých Lhoticích 26.11.2012


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


U s n e s e n í

z 9. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 27.8.2012

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtovou změnu č. 1/2012 ve výši Kč 200.000,-- v příjmech i výdajích týkající se dotace z programu obnovy venkova na opravu místních komunikací.
 2. Odepsání nedobytných pohledávek v celkové výši Kč 2.700,--. Tyto pohledávky tvoří neuhrazené poplatky za komunální odpad za roky 2007, 2008, 2009 a 2010.
 3. Doplnění Programu obnovy venkova na roky 2014-2019.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva se týká umístění distribuční soustavy – kabelové vedení 1 kV uložené v zemi na pozemkové parcele č. 1157/2 v k. ú. České Lhotice ve vlastnictví Obce České Lhotice.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Nákup stolu na ping pong za podmínky, že úpravy v prostorách hasičské zbrojnice, kam bude stůl umístěn, budou provedeny vlastními silami občanů obce.


V Českých Lhoticích 28.8.2012


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


U s n e s e n í

z 8. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 21.5.2012

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
 2. Výši úhrady za vodu za období 4/2011 – 4/2012 následovně:
  • v Českých Lhoticích výši úhrady za 1 m3 vody Kč 17,--
  • na Vedralce Kč 100,-- za osobu trvale hlášenou nebo rekreační objekt.
 3. Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova od Pardubického kraje. Smlouva se týká poskytnutí neinvestiční dotace na opravu obecních komunikací ve výši Kč 200.000,--.
 4. Příspěvek farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hradišti na opravu varhan ve výši Kč 10.000,--.
 5. Závěrečný účet svazku obcí Centrum Železných hor.

B) Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi a účetní obce zajistit předání příspěvku farnímu sboru na opravu varhan.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Požadavky občanů:

 • umístit v Českých Lhoticích další kontejner do prostoru u „bytovky“,
 • v zimních měsících zajistit umístění sněžáků na pole u silnice k Hodonínu,
 • kontejnery na odpad umístit na zpevněnou plochu, případně je zastřešit.

V Českých Lhoticích 21.5.2012


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


U s n e s e n í

ze 7. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 27.2.2012

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet obce na rok 2012.
 2. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2011.
 3. Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Městem Nasavrky.
 4. Příspěvek ve výši Kč 2000,-- základní organizaci Českého svazu včelařů Nasavrky.
 5. Dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro Město Chrudim“ s Městem Chrudim.
 6. Zajistit likvidaci komunálních odpadů v obci firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. pomocí kontejnerů o objemu 1 100 l, které budou rozmístěny na určených stanovištích.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Podání námitek k jízdnímu řádu platnému od 8.1.2012 na firmu Oredo.
 2. Informace o hospodaření v obecních lesích.

V Českých Lhoticích 27.2.2011


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru