Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2012

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


U s n e s e n í

z 10. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 26.11.2012

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtové změny č. 2/2012 a 3/2012.
 2. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2013 ve výši 2/12 z celkového objemu výdajů roku 2012.
 3. Příspěvky důchodcům nad 70 let a dětem do 15-ti let ve výši Kč 300,--/osobu.
 4. Odměnu p. Korábkové a p. Svobodovi ve výši Kč 300,-- za pronájem prostor k uložení materiálu ve vlastnictví obce.
 5. Inventarizační komisy veškerého majetku obce k 31.12.2012 ve složení Jaroslav Kolář, Miloš Čapek a Jana Doležalová.
 6. Prodat pozemek p.č. 1149/4 o výměře 308 m2 v k.ú. České Lhotice za cenu Kč 20,-/m2 manželům Fotrovým, České Lhotice 65.
 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro fyzickou osobu s pobytem v obci bude činit Kč 300,-- a sazba poplatku pro osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši Kč 600,--.
 8. Prodej 26 ks akcií společnosti ČSAD BUS Chrudim za cenu Kč 1000,-- za 1 akcii.
 9. Příspěvek neziskové organizaci T. J. ZORA Praha ve výši Kč 500,--.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 2. Zprávu o činnosti finančního výboru.

C) Zastupitelstvo nesouhlasí:

 • s konáním dalších automobilových závodů Rallye Železné hory.

D) Zastupitelstvo pověřuje:

 1. Starostu podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku s manžely Fotrovými.
 2. Starostu podpisem smlouvy o prodeji 26 ks akcií společnosti ČSAD BUS Chrudim.

V Českých Lhoticích 26.11.2012


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


U s n e s e n í

z 9. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 27.8.2012

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočtovou změnu č. 1/2012 ve výši Kč 200.000,-- v příjmech i výdajích týkající se dotace z programu obnovy venkova na opravu místních komunikací.
 2. Odepsání nedobytných pohledávek v celkové výši Kč 2.700,--. Tyto pohledávky tvoří neuhrazené poplatky za komunální odpad za roky 2007, 2008, 2009 a 2010.
 3. Doplnění Programu obnovy venkova na roky 2014-2019.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva se týká umístění distribuční soustavy – kabelové vedení 1 kV uložené v zemi na pozemkové parcele č. 1157/2 v k. ú. České Lhotice ve vlastnictví Obce České Lhotice.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Nákup stolu na ping pong za podmínky, že úpravy v prostorách hasičské zbrojnice, kam bude stůl umístěn, budou provedeny vlastními silami občanů obce.


V Českých Lhoticích 28.8.2012


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


U s n e s e n í

z 8. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 21.5.2012

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
 2. Výši úhrady za vodu za období 4/2011 – 4/2012 následovně:
  • v Českých Lhoticích výši úhrady za 1 m3 vody Kč 17,--
  • na Vedralce Kč 100,-- za osobu trvale hlášenou nebo rekreační objekt.
 3. Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova od Pardubického kraje. Smlouva se týká poskytnutí neinvestiční dotace na opravu obecních komunikací ve výši Kč 200.000,--.
 4. Příspěvek farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hradišti na opravu varhan ve výši Kč 10.000,--.
 5. Závěrečný účet svazku obcí Centrum Železných hor.

B) Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi a účetní obce zajistit předání příspěvku farnímu sboru na opravu varhan.

C) Zastupitelstvo bere na vědomí:

Požadavky občanů:

 • umístit v Českých Lhoticích další kontejner do prostoru u „bytovky“,
 • v zimních měsících zajistit umístění sněžáků na pole u silnice k Hodonínu,
 • kontejnery na odpad umístit na zpevněnou plochu, případně je zastřešit.

V Českých Lhoticích 21.5.2012


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


U s n e s e n í

ze 7. jednání zastupitelstva obce České Lhotice ze dne 27.2.2012

Zastupitelstvo po projednání programu přijalo toto usnesení.

A) Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Rozpočet obce na rok 2012.
 2. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2011.
 3. Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Městem Nasavrky.
 4. Příspěvek ve výši Kč 2000,-- základní organizaci Českého svazu včelařů Nasavrky.
 5. Dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro Město Chrudim“ s Městem Chrudim.
 6. Zajistit likvidaci komunálních odpadů v obci firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. pomocí kontejnerů o objemu 1 100 l, které budou rozmístěny na určených stanovištích.

B) Zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Podání námitek k jízdnímu řádu platnému od 8.1.2012 na firmu Oredo.
 2. Informace o hospodaření v obecních lesích.

V Českých Lhoticích 27.2.2011


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru