Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2015

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


POZVÁNKA


na 6. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

7. prosince 2015 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Rozpočet obce na rok 2016.
 4. Rozpočet DSO Centrum Železných hor na rok 2016.
 5. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. Smlouva o bezúplatném převodu majetku s DSO Centrum Železných hor.
 7. Akce z Programu obnovy venkova na rok 2016.
 8. Výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2016.
 9. Směna pozemků na Vedralce – p. Martin Dvořák s obcí.
 10. Zprávy o činnost finančního a kontrolního výboru.
 11. Různé.
 12. Závěr.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 30. 11. 2015Nahoru


POZVÁNKA


na 5. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

7. září 2015 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
 4. Rozpočtový výhled na období 2016 – 2020.
 5. Závěr.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 31. 8. 2015Nahoru


POZVÁNKA


na 4. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

8. června 2015 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2014.
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2014.
 3. Projednání závěrečného účtu DSO Centrum Železných hor za rok 2014.
 4. Pověření starosty prováděním rozpočtových změn.
 5. Schválení výše vodného za období 5/2014 - 5/2015.
 6. Rozpočtové změny.
 7. Dotace z DSO Centrum Železných hor na úpravu veřejného prostranství.
 8. Různé.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 1. 6. 2015Nahoru


POZVÁNKA


na 3. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

2. března 2015 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Rozpočtová změna č. 6/2014.
 2. Prodej pozemků.
 3. Inventarizace majetku obce k 31.12.2014.
 4. Příspěvek včelařům.
 5. Oprava oplocení obecních studní v Českých Lhoticích a na Vedralce.
 6. Stanovisko k příspěvkům neziskovým organizacím.
 7. Oprava rozhledny BOIKA.
 8. Různé.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 23. 2. 2015Nahoru