Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2010

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Návrh rozpočtového výhledu obce ČESKÉ LHOTICE

v tis. Kč

Č.ř. Rok
20112012201320142015
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2507301 3801 4301 780
P1Třída 1Daňové příjmy 1 0001 0501 0501 0501 100
P2Třída 2Nedaňové příjmy 300400300200300
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace 180200200200200
PkP1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci) 1 4801 6501 5501 4501 600
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita 00000
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 1 4801 6501 5501 4501 600
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje 1 0001 0001 0001 1001 100
V2Třída 6Kapitálové (investiční) výdaje 005000500
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci) 1 0001 0001 5001 1001 600
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita 00000
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 1 0001 0001 5001 1001 600
DP - VHotovost běžného roku 480650503500
EA + DHotovost na konci roku 7301 3801 4301 7801 780

Vyvěšeno dne 19. 11. 2010POZVÁNKA

na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce České Lhotice


Obecní úřad České Lhotice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce České Lhotice, svolaného dosavadním starostou panem Miroslavem Kombercem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.


Místo konání:budova Obecního úřadu – České Lhotice
Doba konání:pondělí 8. listopadu 2010 v 19:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovate
 3. Složení slibu členů zastupitelstva
 4. Schválení programu
 5. Volba volební komise
 6. Volba starosty, místostarosty
  1. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  2. volba starosty
  3. volba místostarosty
 7. Jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru
 8. Diskuse
 9. Návrh na usnesení
 10. Závěr

Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno dne 1. 11. 2010ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE


Scan zápisu.
Strana 1
Scan zápisu.
Strana 2
Scan zápisu.
Strana 3
Scan zápisu.
Strana 4
Scan zápisu.
Strana 5


Oznámení o době a místě konání voleb


Starosta obce České Lhotice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


oznamuje:

 1. Volby do zastupitelstva Obce České Lhotice se uskuteční

  dne 15. 10. 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

  dne 16. 10. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu v Českých Lhoticích.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Českých Lhoticích dne 30. 9. 2010


Miroslav Komberec
starosta obce


Informace volebním stranám, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány do voleb do zastupitelstva obce České Lhotice konaných ve dnech 15. a 16. října 2010

o počtu a sídlech volebních okrsků v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


informuji volební strany,

že volby do zastupitelstva obce České Lhotice proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010 v obci České Lhotice ve volebním okrsku č. 1, jehož sídlo je v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích, čp. 35.


V Českých Lhoticích dne 31. 8. 2010


Miroslav Komberec
starosta obce


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2009

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2009


 Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2009
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy1 026 500-33 000993 500985 39699,2
Třída 2 – Nedaň. příjmy186 100125 300311 400309 85399,5
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace7 400210 800218 200218 190100
Příjmy celkem1 220 000328 1001 548 1001 537 72499,3
Třída 5 – Běžné výdaje1 220 000328 1001 548 1001 235 36679,8
Třída 6 – Kapitál. výdaje
Výdaje celkem1 220 000328 1001 548 1001 235 36679,8
Saldo: Příjmy - výdaje000302 357103,4
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem-302 357
Přebytek (-), ztráta (+)-302 357

Nižší daňové příjmy obce byly způsobeny nižším výnosem u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. K překročení nedaňových příjmů o cca 67% proti schválenému rozpočtu došlo díky vyšším výnosům z těžby dřeva. V roce 2009 obec získala proti schválenímu rozpočtu 1 přijatou dotaci od Krajského úřadu Pardubického kraje. Jednalo se o dotaci na opravu obecní komunikace ve výši Kč 120 000,--.

Vyšší běžné výdaje byly způsobeny zvýšenými náklady na těžbu dřeva a opravou obecní komunikace. Rovněž měla obec vyšší výdaje oproti plánovaným s likvidací komunálních odpadů.


2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2009
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98348ÚD - volby do EP1650066859815
 14008Dotace na zřízení CzechPOINT  79837742905547
     
xCelkem ze státního rozpočtu963378097515362

Nevyčerpaná část dotace na volby do EP byla vrácena v rámci finančního vypořádání v roce 2010 na účet KrÚ Pardubického kraje a nevyčerpaná část dotace na zřízení pracoviště CzechPOINT byla vrácena na účet KrÚ Pardubického kraje v prosinci 2009.


3) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 29.4.2010. Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá: Doležalová Jana – účetní obce


Vyvěšeno: 19. 5. 2010


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Příloha: Zpráva o přezkumu


Scan zprávy. Scan zprávy. Scan zprávy. Scan zprávy. Scan zprávy.

Nahoru


Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce České Lhotice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

  dne 28. 5. 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  dne 29. 5. 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu v Českých Lhoticích.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Českých Lhoticích dne 13. 5. 2010


Miroslav Komberec
starosta obce

Nahoru


V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

VYDÁNÍ

ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

(Kliknutím zobrazíte zvětšený náhled,
pro stažení celého dokumentu ve formátu PDF použijte odkaz níže.)


Scan vyhlášky.

Kompletní dokument ke stažení ve formátu PDF.Vyvěšeno: 4. 5. 2010

Sejmuto:

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Č e s k é   L h o t i c e pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech
28. a 29. května 2010


V souladu s ustanovením § 14c písm.c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji volební strany,

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 28. a 29. května 2010 v obci České Lhotice ve volebním okrsku č. 1, jehož sídlo je v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Český Lhoticích, čp. 35.


V Českých Lhoticích dne 12. 4. 2010


Miroslav Komberec
starosta obce


Zveřejnění směny pozemků ve vlastnictví
obce České Lhotice

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr obce České Lhotice týkající se výměny pozemků ve vlastnictví obce České Lhotice p.č. 354/13 travní porost o výměře 1976 m2 a p.č. 364/6 ostatní plocha o výměře 304 m2, obě v k.ú. České Lhotice za pozemek ve vlastnictví pana Martina Dvořáka, datum narození 9. 6. 1971, bytem Praha 8, Na Pěšinách 641/19 p.č. 354/14 travní porost v k.ú. České Lhotice o výměře 2280 m2.


Přílohy:Geometrické schema

Podepsáni:


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starosta obcemístostarosta obce


Vyvěšeno: 24. 3. 2010Sejmuto:           

V Českých Lhoticích dne 21. 9. 2009


Miroslav Komberec
starosta obce


Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2010

P Ř Í J M Y
Rozpočt. skladbaTextČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO170000
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé30000
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková15000
pol. 1121Daň z příjmu PO200000
pol. 1211DPH390000
pol. 1337Poplatek za komunální odpad80000
pol. 1341Poplatek ze psů1000
pol. 1361Správní poplatky500
pol. 1511Daň z nemovitostí120000
pol. 4112Dotace na výkon státní správy79800
1012-2131Pronájem pozemků26000
1032-2111Příjmy z lesa200000
2119-2119Příjem z věcného břemene-ČEZ1000
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100
2310-2111Příjem za vodu22000
3632-2111Příjem ze hřbitova1000
3722-2111Příjem za odpad - podnikatelé1000
3725-2324Příjem za tříděný odpad20000
6310-2141Úroky20000
pol. 8115Použití fin. prostř. z běžného účtu1585600
pol. 8127Použití peněž. prostř. z podílových fondů500000
Příjmy celkem
3463000
V Ý D A J E
Rozpočt. skladbaTextČástka v Kč
les

1031-5011Mzdy zaměstnanců20000
1031-5139Nákup materiálu10000
1031-5156Pohonné hmoty a maziva2000
1031-5173 Cestovné3000
les celkem
350001032-5169Kácení v lese50000obecní hajný

1036-5019Mzda22000
1036-5039Sociální a zdravotní pojištění7000
1036-5173Cestovné3000
obecní hajný - celkem
32000Cestovní ruch

2143-5169Cestovní ruch - služby10000
2143-5171Rozhledna - opravy a udržování10000
Cestovní ruch - celkem
20000silnice

2212-5139Nákup materiálu10000
2212-5169Nákup služeb15000
2212-5171Opravy a udržování50000
silnice celkem
75000pitná voda

2310-5139Materiál10000
2310-5154Elektrická energie5000
2310-5169Nákup služeb10000
2310-5171Opravy a udržování5000
pitná voda celkem
300003111-5321Dotace na MŠ3000
3113-5321Dotace na ZŠ37000
3399-5499Příspěvek důchodcům a dětem8000
3399-5194SPOZ2000veřejné osvětlení

3631-5154Elektrická energie12000
3631-5171Opravy a udržování10000
veř. osvět. celkem
220003632-5171Příspěvek svazku Žel. hor6600
3639-5329Odvoz nebezpečného odpadu10000
3721-5169Odvoz komunálního odpadu140000
3722-5169Odvoz tříděného odpadu55000veřejné prostranství

3725-5137Materiál2000
3725-5156Pohodnné hmoty2000
3725-5169Služby2000
veřejné prostranství celkem
60004349-5222Dotace občanským sdružením1000
4349-5229Dotace nezisk. organizacím1000
5273-5321Zasílání varovných SMS100hasiči

5512-5156Pohonné hmoty a maziva1000
5512-5169Příspěvky roční2500
hasiči celkem
3500zastupitelstvo obce

6112-5023Odměny zastupitelů170000
6112-5032Zdravotní pojištění zastupitelé16000
6112-5162Starosta - mobil5000
zastupitelstvo obce - celkem
191000místní správa

6171-5011Mzdy zaměstnanců90000
6171-5021Ostatní osobní výdaje3000
6171-5031SP zaměstnanců23000
6171-5032ZP zaměstnanců9000
6171-5136Knihy, tisk, předp. zákonů20000
6171-5139Nákup materiálu10000
6171-5154Elektrická energie25000
6171-5161Poštovné4000
6171-5162Telefon7000
6171-5164Nájemné300
6171-5169Nákup ostatních služeb10000
6171-5171Opravy a udržování5000
6171-5173Cestovné1000
6171-5175Pohoštění5000
6171-5361Nákup kolků500
6171-6121Rekonstrukce budovy OÚ2500000
místní správa celkem
27128006310-5163Služby bankovních ústavů5000
6320-5163Pojištění7000
6402-5366Finanční vypořádání 200910000
Výdaje celkem
3463000

Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 11. 2. 2010

Návrh rozpočtu sejmut dne:


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

NahoruZávěrečný účet
Hospodaření svazku obcí Centrum Železných hor za rok 2009
(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
SKUTEČNOSTROZPOČET
Daňové příjmy:----------------
Nedaňové příjmy:27 260,21 Kč1 600,00 Kč(pronájem atrakcí, příspěvek na provoz skútru, úroky)
Kapitálové příjmy:----------------
Přijaté dotace:1 305 204,50 Kč402 400,00 Kč(regenerace center obcí, poradenství, spolufinancování obcí)
Příjmy celkem:1 332 464,71 Kč404 000,00 Kč 
SKUTEČNOSTROZPOČET
Kapitálové výdaje:191 293,00 Kč--------(atrakce)
Běžné výdaje:1 117 091,00 Kč404 000,00 Kč(služby,materiál,odměny a odvody, cestovné, příspěvky, pohonné hmoty)
Výdaje celkem:1 308 384,00 Kč404 000,00 Kč 
Saldo příjmů a výdajů:- 44 400,00 Kč  
SKUTEČNOSTROZPOČET
Financování celkem:- 24 080,71 Kč404 400,00 Kč 
Hospodaření svazku obcí CŽH skončilo v roce 2009 přebytkem ve výši: 24 080,71 Kč
• Počáteční stav na bankovním účtu k 1. 1. 2009:582 424,37 Kč
• Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2009:606 505,08 Kč
• Bankovní úvěry k 31. 12. 2009:-------------------
• Pohledávky k 31. 12. 2009:-------------------
• Závazky k 31. 12. 2009:-------------------
• Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2009:4 612 291,50 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu (výkaz FIN 2-12, rozpočtové čerpání příjmů a výdajů).


Zpracovala: Dokoupilová Lenka

V Krásném 1. 2. 2010               Vyvěšeno: 5. 2. 2010