Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2011

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2012
za rekreační chaty

Dle nové OZV č. 2/2011 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 500,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30.6.2012.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený
u České spořitelny, a.s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacen.


Nahoru


Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).


Odkaz na PDF dokument.

Vyvěšeno: 16. 12. 2011

Nahoru


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místním poplatku ze psů


Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).


Odkaz na PDF dokument.

Vyvěšeno: 16. 12. 2011

Nahoru


Z Á M Ě R   O B C E

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce prodat následující pozemky:

  • 1220/2 o výměře 47 m2 v k.ú. České Lhotice - Hradiště
  • 927/1 o výměře 160 m2 v k.ú. České Lhotice - Hradiště

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.


O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 31. 10. 2011

Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 1. 11. 2011

Situační plánek

(Kliknutím zobrazíte zvětšený náhled.)


Situační plánek.

Nahoru


V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ o stavebním povolení na

Kabelové rozvody NN pro napojení chat e.č.125, 164, 167, 180 České Lhotice


(Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader).


Odkaz na PDF dokument.

Vyvěšeno: 3. 10. 2011

Nahoru


N A Ř Í Z E N Í   č.   7/2011

KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ

(Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader.


Odkaz na PDF dokument.

Vyvěšeno: 20. 9. 2011

Nahoru


V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

(Jedná se o PDF dokumenty. Kliknutím je otevřete v prohlížeči Adobe Reader. Pokud nemáte prohlížeč ve svém počítači, můžete si ho stáhnout a nainstalovat odtud.)


Odkaz na PDF dokument. Odkaz na PDF dokument.

Vyvěšeno: 16. 8. 2011

Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2010

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2010

Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2010
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy1 006 500136 0001 142 5001 140 50999,8
Třída 2 – Nedaň. příjmy291 10045 000336 100335 14999,7
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace79 800235 500315 300315 319100
Příjmy celkem1 377 400416 5001 793 9001 790 97899,8
Třída 5 – Běžné výdaje963 000403 5001 366 5001 316 33196,3
Třída 6 – Kapitál. výdaje2 500 000113 0002 613 0002 613 219100
Výdaje celkem3 463 000516 5003 979 5003 929 55098,7
Saldo: Příjmy - výdaje-2 085 600-100 000-2 185 600-2 138 57297,8
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let2 085 600100 0002 185 6002 138 57297,8
Financování celkem2 085 600100 0002 185 6002 138 57297,8
Přebytek (-), ztráta (+)2 138 572

Vyšší daňové příjmy obce byly způsobeny vyšším výnosem u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, DPH a daně z nemovitostí. K překročení nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu došlo díky vyšším výnosům z těžby dřeva. V roce 2010 obec získala proti schválenému rozpočtu 4 přijaté dotace od Krajského úřadu Pardubického kraje. Jednalo se o dotaci na opravu obecní komunikace ve výši Kč 200 000,--. Další dotace byly určeny na financování nákladů spojených s konáním voleb do PS PČR, komunálních voleb a sčítáním lidu, domů a bytů 2011.

Vyšší běžné výdaje byly způsobeny zvýšenými náklady na těžbu dřeva a opravou obecní komunikace. Nejvyšší podíl na zvýšení výdajů mělo dokončení celkové rekonstrukce budovy OÚ a její vybavení.


2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98005Sčítání lidu, domů a bytů 20113 8192 3381 481
98071Volby do Parlamentu ČR16 6008 8867 714
98187Volby do zastupitelstva obce15 1006 9288 172
xCelkem ze státního rozpočtu35 51918 15217 367

Nevyčerpané části jednolivých dotací byly vráceny v roce 2011 v rámci finančního vypořádání na účet KrÚ Pardubického kraje.


3) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 25.5.2011. Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření. Zastupitelstvo ukládá účetní obce do 31.8.2011 odstranit nedostatky zjištěné při přezkumu hospodaření. O způsobu odstranění nedostatku bude účetní zastupitele obce informovat na dalším zasedání a zároveň odešle písemnou zprávu o odstranění nedostatků na Krajský úřad Pardubického kraje.


Předkládá: Doležalová Jana – účetní obce

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce České Lhotice za rok 2010
(ke stažení jako Dokument PDF).


Vyvěšeno na úřední desku obce a zveřejněno na elektronické úřední desce obce dne: 30. 5. 2011


Zastupitelstvo projednalo a schválilo na zasedání dne:


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY

č. 1/2011

kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební uzávěře

(Kliknutím zobrazíte zvětšený náhled.)

Vyvěšeno: 10. 5. 2011

Sejmuto bude: 25. 5. 2011


Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2011

P Ř Í J M Y
Rozpočt. skladbaTextČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO170 000
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé30 000
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková15 000
pol. 1121Daň z příjmu PO200 000
pol. 1211DPH400 000
pol. 1337Poplatek za komunální odpad80 000
pol. 1341Poplatek ze psů1 000
pol. 1361Správní poplatky500
pol. 1511Daň z nemovitostí200 000
pol. 4112Dotace na výkon státní správy60 100
1012-2131Pronájem pozemků26 000
1032-2111Příjmy z lesa200 000
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100
2310-2111Příjem za vodu22 000
3632-2111Příjem ze hřbitova1 000
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000
6310-2141Úroky20 000
Příjmy celkem
1 450 700
V Ý D A J E
Rozpočt. skladbaTextČástka v Kč
les

1031-5011Mzdy zaměstnanců10 000
1031-5139Nákup materiálu10 000
1031-5156Pohonné hmoty a maziva2 000
1031-5173 Cestovné2 000
les celkem
24 0001032-5169Kácení v lese65 000obecní hajný

1036-5019Mzda22 000
1036-5039Sociální a zdravotní pojištění7 000
1036-5173Cestovné3 000
obecní hajný - celkem
32 000Cestovní ruch

2143-5169Cestovní ruch - služby5 000
2143-5171Rozhledna - opravy a udržování10 000
Cestovní ruch - celkem
15 000silnice

2212-5139Nákup materiálu10 000
2212-5169Nákup služeb15 000
2212-5171Opravy a udržování50 000
silnice celkem
75 000pitná voda

2310-5139Nákup materiálu5 000
2310-5154Elektrická energie6 000
2310-5169Nákup služeb10 000
2310-5171Opravy a udržování5 000
pitná voda celkem
26 0003111-5321Dotace na MŠ7 500
3113-5321Dotace na ZŠ43 500
3399-5194SPOZ2 000
3399-5499Příspěvek důchodcům a dětem8 000veřejné osvětlení

3631-5154Elektrická energie13 000
3631-5171Opravy a udržování10 000
veř. osvět. celkem
23 0003632-5171Příspěvek svazku Žel. hor7 000
3639-5329Odvoz nebezpečného odpadu10 000
3721-5169Odvoz komunálního odpadu140 000
3722-5169Odvoz tříděného odpadu60 000veřejné prostranství

3725-5137Materiál2 000
3725-5156Pohodnné hmoty2 000
3725-5169Služby2 000
veřejné prostranství celkem
6 0004349-5222Dotace občanským sdružením1 000
4349-5229Dotace nezisk. organizacím1 000
4351-5321Pečovatelská služba30 000
5273-5321Zasílání varovných SMS100hasiči

5512-5156Pohonné hmoty a maziva1 000
5512-5169Příspěvky roční2 500
5512-5175Pohoštění3 000
hasiči celkem
6 500zastupitelstvo obce

6112-5023Odměny zastupitelů180 000
6112-5032Zdravotní pojištění zastupitelé17 000
6112-5162Starosta - mobil8 000
zastupitelstvo obce - celkem
205 000místní správa

6171-5011Mzdy zaměstnanců100 000
6171-5021Ostatní osobní výdaje3 000
6171-5031SP zaměstnanců16 000
6171-5032ZP zaměstnanců3 000
6171-5136Knihy, tisk, předp. zákonů25 000
6171-5139Nákup materiálu10 000
6171-5154Elektrická energie35 000
6171-5161Poštovné4 000
6171-5162Telefon6 000
6171-5164Nájemné300
6171-5169Nákup ostatních služeb15 000
6171-5171Opravy a udržování10 000
6171-5173Cestovné1 000
6171-5175Pohoštění5 000
6171-5361Nákup kolků500
místní správa celkem
233 8006310-5163Služby bankovních ústavů5 000
6320-5163Pojištění7 000
6402-5366Finanční vypořádání 201017 500
6409-5199Rezerva0399 800
Výdaje celkem
1 450 700

Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 7. 2. 2011

Návrh rozpočtu sejmut dne:


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru