Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2012

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta
České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,

že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční


dne 11. ledna 2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a dne 12. ledna 2013 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu, České Lhotice 35, pro voliče s trvalým pobytem na území obce České Lhotice a jeho místních částí: Hradiště, Vedralka


Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději 3 dny přede dnem konání I. kola volby, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.


Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.


V Českých Lhoticích dne 27.12.2012

 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Jedná se o PDF dokumenty. Kliknutím na ikonu je otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení).Odkaz na PDF dokument. Kabelové vedení 1kV
Popis stavby: kabelové vedení NN AYKY 4x70 mm2 v celkové délce cca 315 m.

Odkaz na PDF dokument. Kabelové rozvody NN pro napojení rekreačních chat e.č. 158, 159, 173 České Lhotice
Popis stavby: napojení RCH na stávající rozvody NN

Odkaz na PDF dokument. Přípojka NN k rekreační chatě
Popis stavby: přípojka NN k rekreační chatě, částečně venkovní, částečně kabelová, včetně stavby 2 sloupů, vrchní vedení v celkové délce cca 88 m, kabelové vedení cca 70 m.


Vyvěšeno: 18. 12. 2012

Nahoru


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
v obci České Lhotice
pro volbu prezidenta České republiky
konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013
(případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013)


V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

s v o l á v á m


první zasedání okrskové volební komise

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) v obci České Lhotice a to tak, že:


ve volební okrsku č. 1 se sídlem: budova obecního úřadu, České Lhotice 35

se toto uskuteční dne 21.12.2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu České Lhotice 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 10.12.2012

Nahoru


OBEC ČESKÉ LHOTICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo obce České Lhotice se na svém zasedání dne 26.11.2012 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec České Lhotice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
  1. fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí Kč 600,-- a je tvořena:
  1. z částky Kč 120,-- za kalendářní rok a
  2. z částky Kč 480,-- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: Kč 149.441,-- a byly rozúčtovány takto:

  Náklady 149441 děleno 309 (102 počet osob s pobytem na území obce + 207 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = Kč 483,00. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši Kč 480,00.

 3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. běžného roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

Úleva ve výši 50% se poskytuje poplatníkům uvedeným v čl. 2, odst. 1) písm. a), tj. fyzickým osobám s pobytem v obci.

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, ze dne 21.11.2011.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2012


Odkaz na PDF dokument. Verze pro tisk ve formátu PDF.

Nahoru


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci České Lhotice
pro volbu prezidenta České republiky
konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013
(případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013)


V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

i n f o r m u j i ,

že volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) v obci České Lhotice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlo je:


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35. Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 26.11.2012

Nahoru


P O Z V Á N K A

na 10. zasedání zastupitelstva Obce České Lhotice, které se koná

26. listopadu 2012 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Rozpočtové změny.
 2. Schválení rozpočtového provizoria na leden a únor 2012.
 3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od roku 2013.
 4. Prodej pozemků.
 5. Příspěvky důchodcům a dětem, odměny za různé služby pro obec.
 6. Inventarizace majetku obce k 31.12.2012.
 7. Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru.
 8. Různé.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 19.11.2012

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce prodat následující pozemky:


1149/4 o výměře 308 m2 v k.ú. České Lhotice


Odkaz na PDF dokument. Katastrální nákres s vyznačením předmětného pozemku.

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 9.11.2012

 Miroslav Komberec
 starosta obce

Vyvěšeno:   9.11.2012Sejmuto:

Nahoru


Oznámení o době a místě konání voleb v obci České Lhotice


Starosta obce České Lhotice


podle ustanovení § 27 dost. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje ve znění pozdějších zákonů a ustanovení § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu ČR


oznamuje, že:


Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se konají souběžně s volbami do Senátu Parlamentu ČR, a to ve dnech:

12. října 2012 v době od 14,00 do 22,00 hodin,

13. října 2012 v době od 8,00 do 14,00 hodin.


V případě II. Kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude volit ve dnech

19. října 2012 v době od 14,00 do 22,00 hodin,

20. října 2012 v době od 8,00 do 14,00 hodin.


 • Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu obce České Lhotice.
 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
 • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
 • Voličům budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 • Hlasovací lístky pro II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič přímo ve volební místnosti.
 • Volič, kterému byl vydán voličský průkaz, pro volby do zastupitelstev krajů, může hlasovat na tento průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje.
 • Volič, kterému byl vydán voličský průkaz, pro volby do Senátu PČR, může hlasovat na tento průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území svého senátního obvodu.
 • O voličský průkaz lze požádat osobně do 10. října 2012 do 16 hodin na obecním úřadě dle trvalého bydliště po prokázání totožnosti.
 • O voličský průkaz lze požádat obecní úřad dle trvalého bydliště i písemně do 5. října 2012. Žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče.
 • K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
 • Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
 • Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat doma v okrsku trvalého bydliště.

 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 26. září 2012

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci České Lhotice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 12. a 13. října 2012


V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


informuji volební strany,


že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 12. a 13. října 2012 v obci České Lhotice


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.V Českých Lhoticích dne 27.8.2012 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finanční úřad v Pardubicích vyhlašuje
opakovanou dražbu nemovitosti v katastrálním území České Lhotice

Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).


Odkaz na PDF dokument.

Vyvěšeno: 21. 8. 2012

Nahoru


Nařízení státní veterinární správy

Jedná se o PDF dokument.
Kliknutím na ikonu jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).


Odkaz na PDF dokument.


Vyvěšeno dne:   19.6.2012Sejmuto dne:

Nahoru


... o O o ...

Změna v ukládání odpadů v obci České Lhotice

Zastupitelstvo obce České Lhotice na svém zasedání dne 27. února 2012 přistoupilo na nabídku firmy AVE - Odpadové hospodářství, s. r. o., Čáslav a schválilo nový způsob ukládání a odvoz odpadů ze všech částí obce.

Od počátku dubna 2012 budou v Českých Lhoticích, uprostřed obce naproti protipožární nádrži umístěny zvonové kontejnery na odpad z umělých hmot (PET lahve ap.), čirého a barevného skla a tři kontejnery o objemu 1100 l na domácí tříděný odpad (tj. ostatní odpad kromě lahví a kelímků z umělých hmot a skla, prázdných konzerv ap.).

V části obce Hradiště u hlavního vchodu na hřbitov budou umístěny čtyři kontejnery na domácí tříděný odpad (vč. odpadu ze hřbitova) o objemu 1100 l, dále zvonové kontejnery na odpad z umělých hmot a skla.

V části obce Vedralka bude umístěn u zastávky autobusu jeden kontejner o objemu 1100 l na domácí tříděný odpad.

V chatové oblasti Mezisvětí budou na obvyklém místě uloženy dva 1100 l kontejnery na domácí tříděný odpad.

Odpad z chatové oblasti Do Dolů budou chataři vytříděný odkládat do kontejnerů uprostřed obce České Lhotice.

Kontejnery o obsahu 1100 l budou vyváženy každé dva týdny. Ostatní kontejnery budou vyváženy průběžně.

Železo a ostatní materiály se budou jako dosud ukládat do velkoobjemového kontejneru v areálu Zemědělské a. s. v Českých Lhoticích.

Velkoobjeový odpad a nebezpečný odpad se bude odvážet dvakrát ročně (v dubnu a v listopadu). Občané na písemné vyzvání odpad umístí v den odvozu na svozovém místě.

Odložené drobné elektrospotřebiče a baterie je možno odevzdat do speciální nádoby na obecním úřadě v Českých Lhoticích v čase úředních hodin, či jindy odložit před vchod do OÚ.

Stavební odpad je nutné individuálně odvézt na skládku do Nasavrk.


České Lhotice, březen 2012

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2012
za rekreační chaty

Dle nové OZV č. 2/2011 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 500,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30.6.2012.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený
u České spořitelny, a.s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacen.


Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2011

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2011


Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2011
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 096 50043 0001 139 5001 140 335100,1
Třída 2 – Nedaň. příjmy294 100-50 000244 10245 544100,6
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace60 100350 600410 700410 637100
Příjmy celkem1 450 700343 6001 794 3001 796 517100,1
Třída 5 – Běžné výdaje1 450 700343 6001 794 3001 450 54780,8
Třída 6 – Kapitál. výdaje
Výdaje celkem1 450 700343 6001 794 3001 450 54780,8
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování345 970
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem-345 970
Přebytek (-), ztráta (+)-345 970

Vyšší daňové příjmy obce byly způsobeny vyšším výnosem u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, DPH a daně z nemovitostí. Naopak nižší nedaňové příjmy proti schválenému rozpočtu byly způsobeny omezením těžby dřeva v obecních lesích. V roce 2011 obec získala proti schválenému rozpočtu 2 přijaté dotace od Krajského úřadu Pardubického kraje. Jednalo se o dotaci na opravu obecní komunikace ve výši Kč 350.000,-- a dotaci na sčítání lidu, domů a bytů 2011.


Vyšší běžné výdaje byly způsobeny opravou obecní komunikace.2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu


Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98005Sčítání lidu, domů a bytů 20115370537
xCelkem ze státního rozpočtu5370537

3) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 25.4.2011. Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením.Předkládá:   Doležalová Jana – účetní obceVyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce obce

dne:   5.5.2012Sejmuto dne:


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
daň z nemovitostí na rok 2012

Jedná se o PDF dokument.
Kliknutím na ikonu jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).


Odkaz na PDF dokument.

Nahoru


Návrh rozpočtu obce České Lhotice na rok 2012

Jedná se o PDF dokument.
Kliknutím na ikonu jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).


Odkaz na PDF dokument.

Vyvěšeno: 10. 2. 2012

Nahoru


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finanční úřad v Pardubicích vyhlašuje
dražbu nemovitosti v katastrálním území České Lhotice

Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).


Odkaz na PDF dokument.

Vyvěšeno: 24. 1. 2012

Nahoru