Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2013

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Veřejná vyhláška

Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební uzávěře.

Vyvěšeno: 17. 12. 2013

Nahoru


Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2014

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO180 000
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé10 000
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková20 000
pol. 1121Daň z příjmu PO200 000
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec6 000
pol. 1211DPH400 000
pol. 1340Poplatek za komunální odpad150 000
pol. 1341Poplatek ze psů1 000
pol. 1351Příjem z loterií3 000
pol. 1361Správní poplatky500
pol. 1511Daň z nemovitostí220 000
pol. 4112Dotace na výkon státní správy54 400
1012-2131Pronájem pozemků28 000
1032-2111Příjmy z lesa50 000
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100
2310-2111Příjem za vodu22 000
3632-2111Příjem ze hřbitova1 000
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000
6310-2141Úroky3 000
Příjmy celkem
1 374 000
V Ý D A J E
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
les

1031-5139Nákup materiálu10 000
1031-5156Pohonné hmoty a maziva2 000
les celkem
12 0001032-5169Údržba lesa a kácení30 000obecní hajný

1036-5019Mzda23 000
1036-5039Sociální a zdravotní pojištění8 000
1036-5173Cestovné4 000
obecní hajný - celkem
35 000Cestovní ruch

2143-5138Nákup vizitek Boiky3 000
2143-5169Cestovní ruch - služby5 000
2143-5171Rozhledna - opravy a udržování10 000
Cestovní ruch - celkem
18 000silnice

2212-5139Nákup materiálu10 000
2212-5169Nákup služeb15 000
2212-5171Opravy a udržování50 000
silnice celkem
75 000pitná voda

2310-5139Materiál5 000
2310-5154Elektrická energie6 000
2310-5169Nákup služeb10 000
2310-5171Opravy a udržování5 000
pitná voda celkem
26 0003399-5194SPOZ3 000
3399-5499Příspěvek důchodcům a dětem8 000veřejné osvětlení

3631-5154Elektrická energie13 000
3631-5171Opravy a udržování10 000
veř. osvět. celkem
23 0003632-5171Příspěvek svazku Žel. hor7 000
3639-5329Odvoz nebezpečného odpadu10 000
3721-5169Odvoz komunálního odpadu170 000
3722-5169Odvoz tříděného odpadu60 000veřejné prostranství

3725-5137Materiál2 000
3725-5156Pohodnné hmoty2 000
3725-5169Služby2 000
veřejné prostranství celkem
6 0004349-5222Dotace občanským sdružením1 000
4349-5229Dotace nezisk. organizacím1 000
4351-5321Pečovatelská služba7 000
5273-5321Zasílání varovných SMS100hasiči

5512-5156Pohonné hmoty a maziva1 000
5512-5169Příspěvky roční2 500
5512-5175Pohoštění3 000
hasiči celkem
6 500zastupitelstvo obce

6112-5023Odměny zastupitelů180 000
6112-5032Zdravotní pojištění zastupitelé17 000
6112-5162Starosta - mobil8 000
zastupitelstvo obce - celkem
205 000místní správa

6171-5011Mzdy zaměstnanců100 000
6171-5021Ostatní osobní výdaje4 000
6171-5031SP zaměstnanců16 000
6171-5032ZP zaměstnanců6 000
6171-5136Knihy, tisk, předp. zákonů20 000
6171-5139Nákup materiálu20 000
6171-5154Elektrická energie50 000
6171-5161Poštovné3 000
6171-5162Telefon6 000
6171-5164Nájemné600
6171-5169Nákup ostatních služeb15 000
6171-5171Opravy a udržování20 000
6171-5173Cestovné1 000
6171-5175Pohoštění5 000
6171-5361Nákup kolků500
místní správa celkem
267 1006310-5163Služby bankovních ústavů6 000
6320-5163Pojištění9 000
6399-5362Daň z příjmů PO za obec6 000
6402-5366Finanční vypořádání 201317 600
6409-5199Rezerva364 700
Výdaje celkem
1 374 200

Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 18. 11. 2013


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí
Centrum Železných hor
na rok 2014

PŘÍJMYPARAGRAF POLOŽKAROZPOČET V KČ
Členské příspěvky od obcí4121443 300,-
Přijaté úroky6310 2141700,-

Příjmy celkem
444 000,- Kč
VÝDAJEPARAGRAF POLOŽKAROZPOČET V KČ
Granty pro zájmové organizace obcí3429 5222240 000,-
Poradenská a konzultační činnost3639 516650 000,-
Příspěvek MAS Železnohorský region3639 52225 000,-
Odměny3639 502160 000,-
Odvod ZP z odměn3639 50324 500,-
Náklady s řízením svazku pro obec Krásné3639 51924 000,-
Nájemné za umístění webové kamery3639 51641 200,-
Pohoštění3639 51757 000,-
Kalendáře 3639 5139140 000,-
Ostatní služby (webové stránky CŽH, aktualizace SW...)3639 516910 000,-
Bankovní poplatky6310 51633 000,-
Pojištění vozidla – sněžný skútr2143 51633 000,-
Pohonné hmoty – sněžný skútr2143 515615 000,-
Opravy a údržby – sněžný skútr2143 516920 000,-
Odměna za projetí běžkařské stopy2143 502110 000,-

Výdaje celkem
572 700,-Kč
Financování
Zapojení finančních prostředků z předchozích let
8115128 700,- Kč

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 18. 11. 2013

Nahoru


Veřejná vyhláška

Odkaz na PDF dokument. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE – AKTUALIZACE Č. 1 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 5. 11. 2013

Nahoru


Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,


že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční


v pátek 25. října 2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 26. října 2013 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1

    je volební místnost se sídlem: v budově Obecního úřadu v Českých Lhoticích, čp. 35,
    pro voliče s trvalým pobytem na území obce České Lhotice a jejích místních částí.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději 1 den přede dnem voleb (viz § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.), v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 7.října 2013

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
v obci České Lhotice
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 25. a 26. října 2013


V souladu s ustanovením § 14c písm. f) a § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l e b n í   s t r a n y,


že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 25. a 26. října 2013 v obci České Lhotice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlo je:


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 23.9.2013

Nahoru


Veřejná vyhláška

Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební uzávěře.

Vyvěšeno: 5. 8. 2013

Nahoru


Nařízení Státní veterinární správy

Odkaz na PDF dokument. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel...


Vyvěšeno: 21. 5. 2013

Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2012

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2012

 Schválený rozpočetRozpočtová opatřeníUpravený rozpočetPlnění k 31.12.2012% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 189 50015 0001 204 5001 204 455100,0
Třída 2 – Nedaň. příjmy 238 100-131 000107 100106 20299,2
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace 60 100233 000293 100293 100100,0
Příjmy celkem 1 487 700117 0001 604 7001 603 75799,9
Třída 5 – Běžné výdaje 1 487 700117 0001 604 7001 479 31992,2
Třída 6 – Kapitál. výdaje
Výdaje celkem 1 487 700117 0001 604 7001 479 31992,2
Saldo: Příjmy - výdaje 124 438
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem -124 438
Přebytek (-), ztráta (+)-124 438

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přehled dotací v roce 2012
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98193Volby do senátu a krajských zastup.33 00014 18518 815
Program obnovy venkova – KrÚ Pce200 000200 0000
Souhrnný dotační titul60 10060 1000
xCelkem ze státního rozpočtu293 100274 28518 815

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpaná část dotace byla vrácena v roce 2013 v rámci finančního vypořádání na účet KrÚ Pardubického kraje.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 24.4.2013.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.


6) Návrh usnesení

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá:   Doležalová Jana – účetní obce


Vyvěšeno: 6. 5. 2013


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

FINANČNÍHO ÚŘADU PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Odkaz na PDF dokument. Hromadný předpisný seznam čj. 767308/13/2800-14400-602966, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.

Vyvěšeno: 23. 4. 2013

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Odkaz na PDF dokument. Přípojka NN k rekreační chatě
Popis stavby: přípojka NN k rekreační chatě, částečně vrchním vedením, částečně zemním kabelem, vedená z místa napojení ze stávajícího sloupu závěsným kabelem AYKYz 4x25 mm2 přes komunikaci, podél komunikace na 3 ks nově zřízených sloupech, poté svedena do zemního kabelu AYKY 4x25 mm2, vedena krajem místní komunikace a ukončena v pilířku u RCH.

Vyvěšeno: 21. 3. 2013

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ochranná pásma I. a II. stupně vodárenské nádrže KŘIŽANOVICE


PDF dokument
Odkaz na PDF dokument.

Mapový podklad
Odkaz na JPG snímek.

Vyvěšeno: 19. 3. 2013

Nahoru


Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2013

P Ř Í J M Y
Rozpočt. skladbaTextČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO180 000
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé10 000
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková20 000
pol. 1121Daň z příjmu PO200 000
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec6 000
pol. 1211DPH400 000
pol. 1337Poplatek za komunální odpad150 000
pol. 1341Poplatek ze psů1 000
pol. 1351Příjem z loterií3 000
pol. 1361Správní poplatky500
pol. 1511Daň z nemovitostí220 000
pol. 4111Dotace na volbu prezidenta ČR24 200
pol. 4112Dotace na výkon státní správy54 400
1012-2131Pronájem pozemků28 000
1032-2111Příjmy z lesa50 000
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100
2221-3201Prodej akcií ČSAD BUS26 000
2310-2111Příjem za vodu22 000
3632-2111Příjem ze hřbitova1 000
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000
6310-2141Úroky3 000
Příjmy celkem
1 424 200
V Ý D A J E
Rozpočt. skladbaTextČástka v Kč
les

1031-5011Mzdy zaměstnanců10 000
1031-5139Nákup materiálu10 000
1031-5156Pohonné hmoty a maziva2 000
1031-5173 Cestovné2 000
les celkem
24 0001032-5169Kácení v lese15 000obecní hajný

1036-5019Mzda23 000
1036-5039Sociální a zdravotní pojištění8 000
1036-5173Cestovné4 000
obecní hajný - celkem
35 000Cestovní ruch

2143-5138Nákup vizitek Boiky3 000
2143-5169Cestovní ruch - služby5 000
2143-5171Rozhledna - opravy a udržování10 000
Cestovní ruch - celkem
18 000silnice

2212-5139Nákup materiálu10 000
2212-5169Nákup služeb15 000
2212-5171Opravy a udržování50 000
silnice celkem
75 000pitná voda

2310-5139Materiál5 000
2310-5154Elektrická energie6 000
2310-5169Nákup služeb10 000
2310-5171Opravy a udržování5 000
pitná voda celkem
26 0003111-5321Dotace na MŠ20 000
3113-5321Dotace na ZŠ25 000
3399-5194SPOZ3 000
3399-5499Příspěvek důchodcům a dětem8 000veřejné osvětlení

3631-5154Elektrická energie13 000
3631-5171Opravy a udržování10 000
veř. osvět. celkem
23 0003632-5171Příspěvek svazku Žel. hor7 000
3639-5329Odvoz nebezpečného odpadu10 000
3721-5169Odvoz komunálního odpadu170 000
3722-5169Odvoz tříděného odpadu60 000veřejné prostranství

3725-5137Materiál2 000
3725-5156Pohodnné hmoty2 000
3725-5169Služby2 000
veřejné prostranství celkem
6 0004349-5222Dotace občanským sdružením1 000
4349-5229Dotace nezisk. organizacím1 000
4351-5321Pečovatelská služba7 000
5273-5321Zasílání varovných SMS100
hasiči

5512-5156Pohonné hmoty a maziva1 000
5512-5169Příspěvky roční2 500
5512-5175Pohoštění3 000
hasiči celkem
6 500zastupitelstvo obce

6112-5023Odměny zastupitelů180 000
6112-5032Zdravotní pojištění zastupitelé17 000
6112-5162Starosta - mobil8 000
zastupitelstvo obce - celkem
205 000volba prezidenta ČR

6118-5021odměny členů volební komise6 500
6118-5139materiál700
6118-5175občerstvení1 100
6118-5901rezerva15 900
volba prezidenta ČR - celkem
24 200místní správa

6171-5011Mzdy zaměstnanců100 000
6171-5021Ostatní osobní výdaje4 000
6171-5031SP zaměstnanců16 000
6171-5032ZP zaměstnanců6 000
6171-5136Knihy, tisk, předp. zákonů20 000
6171-5139Nákup materiálu20 000
6171-5154Elektrická energie50 000
6171-5161Poštovné3 000
6171-5162Telefon6 000
6171-5164Nájemné600
6171-5169Nákup ostatních služeb15 000
6171-5171Opravy a udržování20 000
6171-5173Cestovné1 000
6171-5175Pohoštění5 000
6171-5361Nákup kolků500
místní správa celkem
267 1006310-5163Služby bankovních ústavů6 000
6320-5163Pojištění9 000
6399-5362Daň z příjmů PO za obec6 000
6402-5366Finanční vypořádání 201218 800
6409-5199Rezerva347 500
Výdaje celkem
1 424 200

Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 20. 2. 2013


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Jedná se o PDF dokumenty. Kliknutím na ikonu je otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení).Odkaz na PDF dokument. Kabelové vedení 1kV
Popis stavby: Zemní kabelové vedení NN AYKY 4x70 mm2 v celkové délce cca 315 m.

Odkaz na PDF dokument. Kabelové rozvody NN pro napojení rekreačních chat e.č. 158, 159, 173 České Lhotice
Popis stavby: Napojení RCH na stávající rozvody NN.


Vyvěšeno: 12. 2. 2013

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2013
za rekreační chaty

Dle nové OZV č. 1/2012 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30.6.2013.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a.s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacen.

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení ochranného pásma vodárenské nádrže KŘIŽANOVICE


PDF dokument
Odkaz na PDF dokument.

Mapový podklad
Odkaz na JPG snímek.

Vyvěšeno: 28. 1. 2013

Nahoru


Informace voličům o době a místě konání II. kola volby
prezidenta České republiky ve dnech 25. a 26. ledna 2013
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,

že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční


v pátek 25. ledna 2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 26. ledna 2013 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu, České Lhotice 35, pro voliče s trvalým pobytem na území obce České Lhotice a jeho místních částí: Hradiště, Vedralka


Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!


Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v kterémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v kterémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.


V Českých Lhoticích dne 16.1.2013

 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru