Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2014

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2015

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO180 000
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé10 000
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková20 000
pol. 1121Daň z příjmu PO200 000
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec6 000
pol. 1211DPH400 000
pol. 1340Poplatek za komunální odpad150 000
pol. 1341Poplatek ze psů1 000
pol. 1351Příjem z loterií3 000
pol. 1361Správní poplatky500
pol. 1511Daň z nemovitostí220 000
pol. 4112Dotace na výkon státní správy54 400
1012-2131Pronájem pozemků28 000
1032-2111Příjmy z lesa50 000
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100
2310-2111Příjem za vodu22 000
3632-2111Příjem ze hřbitova10 000
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000
6310-2141Úroky3 000
Příjmy celkem
1 383 000
V Ý D A J E
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
les

1031-5139Nákup materiálu10 000
1031-5156Pohonné hmoty a maziva2 000
les celkem
12 0001032-5169Údržba lesa a kácení30 000obecní hajný

1036-5019Mzda23 000
1036-5039Sociální a zdravotní pojištění8 000
1036-5173Cestovné4 000
obecní hajný - celkem
35 000Cestovní ruch

2143-5138Nákup vizitek Boiky3 000
2143-5169Cestovní ruch - služby5 000
2143-5171Rozhledna - opravy a udržování10 000
Cestovní ruch - celkem
18 000silnice

2212-5139Nákup materiálu20 000
2212-5169Nákup služeb20 000
2212-5171Opravy a udržování300 000
silnice celkem
340 000pitná voda

2310-5139Materiál5 000
2310-5154Elektrická energie6 000
2310-5169Nákup služeb10 000
2310-5171Opravy a udržování5 000
pitná voda celkem
26 0003399-5194SPOZ3 000
3399-5499Příspěvek důchodcům a dětem8 000veřejné osvětlení

3631-5154Elektrická energie13 000
3631-5171Opravy a udržování10 000
veř. osvět. celkem
23 0003632-5171Příspěvek svazku Žel. hor7 000
3639-5329Odvoz nebezpečného odpadu10 000
3721-5169Odvoz komunálního odpadu170 000
3722-5169Odvoz tříděného odpadu60 000veřejné prostranství

3725-5137Materiál2 000
3725-5156Pohodnné hmoty2 000
3725-5169Služby2 000
veřejné prostranství celkem
6 0004349-5222Dotace občanským sdružením1 000
4349-5229Dotace nezisk. organizacím1 000
4351-5321Pečovatelská služba7 000
5273-5321Zasílání varovných SMS100hasiči

5512-5156Pohonné hmoty a maziva1 000
5512-5169Příspěvky roční2 500
5512-5175Pohoštění3 000
hasiči celkem
6 500zastupitelstvo obce

6112-5023Odměny zastupitelů180 000
6112-5032Zdravotní pojištění zastupitelé17 000
6112-5162Starosta - mobil8 000
zastupitelstvo obce - celkem
205 000místní správa

6171-5011Mzdy zaměstnanců100 000
6171-5021Ostatní osobní výdaje4 000
6171-5031SP zaměstnanců16 000
6171-5032ZP zaměstnanců6 000
6171-5136Knihy, tisk, předp. zákonů20 000
6171-5139Nákup materiálu20 000
6171-5154Elektrická energie50 000
6171-5161Poštovné3 000
6171-5162Telefon6 000
6171-5164Nájemné600
6171-5169Nákup ostatních služeb15 000
6171-5171Opravy a udržování20 000
6171-5173Cestovné1 000
6171-5175Pohoštění5 000
6171-5361Nákup kolků500
místní správa celkem
267 1006310-5163Služby bankovních ústavů6 000
6320-5163Pojištění9 000
6399-5362Daň z příjmů PO za obec6 000
6402-5366Finanční vypořádání 201317 100
6409-5199Rezerva109 200
Výdaje celkem
1 383 000

Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 21. 11. 2014


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí
Centrum Železných hor
na rok 2015

§položkapříjmysuma v Kč
tř. 4 Přijaté transfery
4121členské příspěvky od obcí440 020,-
34212139pronájem majetku15 000,-
tř. 2 Nedaňové příjmy
63102141úroky100,-
8115úspory minulých let26 380,-
celkem481 500,-
§položkavýdajesuma v Kč
tř. 5 Běžné výdaje
2143cestovní ruch31 000,-
z toho5021DoPP/údržba běžkařských tras10 000,-
5139Spotřeba 5 000,-
5156PHM10 000,-
5163Pojištění3 000,-
5196Služby3 000,-
34295222neinv.transf.spolkům/granty240 000,-
3639komunál.služby/agenda DSO CŽH208 000,-
5023odměny členů50 000,-
5032povinné zdravotní pojištění 4 500,-
5139spotřeba5 000,-
5161poštovní služby1 000,-
5163pojištění / povinné ručení500,-
5164nájemné6 000,-
5166poradenská a konzultační činnost50 000,-
5169služby90 000,-
5175pohoštění1 000,-
63105163služby peněžních ústavů2 500,-
celkem481 500,-

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 21. 11. 2014

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce pronajmout následující pozemky:

 • 354/9 o výměře 13075 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 391/1 o výměře 6006 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 366/1 o výměře 2097 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 366/2 o výměře 5060 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 367/2 o výměře 3596 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 391/3 o výměře 5711 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 374/22 o výměře 7023 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 1163/8 o výměře 1033 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 393/3 o výměře 9131m2 v k. ú. České Lhotice
 • 393/2 o výměře 8010 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 468/1 o výměře 6305 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 391/4 o výměře 946 m2 v k.ú. České Lhotice

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 29. 9. 2014


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 30. 9. 2014

Nahoru


Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva obce České Lhotice
ve dnech 10. a 11. října 2014


V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


i n f o r m u j i   v o l i č e ,


že volby do Zastupitelstva obce České Lhotice se uskuteční v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb
•  ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost se sídlem v budově obecního úřadu, České Lhotice čp. 35


Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např. průkazem o povolení k trvalému pobytu na území České republiky či cestovním pasem jiného členského státu Evropské unie).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 7. října 2014, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.


V Českých Lhoticích dne 22. 9. 2014


 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE.

Vyvěšeno: 22. 9. 2014

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
v obci České Lhotice pro volby do Zastupitelstva obce České Lhotice konané
ve dnech 10. a 11. října 2014


V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, že volby do Zastupitelstva obce České Lhotice se uskuteční v následujícím volebních okrsku na území obce České Lhotice


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 25. 8. 2014

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
výjimka z územního opatření o stavební uzávěře.

Vyvěšeno: 7. 7. 2014

Nahoru


Závěrečný účet
Hospodaření svazku obcí Centrum Železných hor za rok 2013

(17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
SKUTEČNOSTROZPOČET
Daňové příjmy----------------
Nedaňové příjmy19 051,7 Kč1 000,00 Kč(pronájem atrakcí, úroky)
Kapitálové příjmy----------------
Přijaté transfery761 489,00 Kč441 000,00 Kč(dotace na doplnění a opravu mobiliáře, dotace na poradenství, spolufinancování obcí – doplnění a oprava mobiliáře, členské příspěvky
Příjmy celkem780 540,73 Kč442 000,00 Kč
SKUTEČNOSTROZPOČET
Kapitálové výdaje----------------
Běžné výdaje715 250,00 Kč448 700,00 K(služby, materiál, odměny a odvody, pohonné hmoty, příspěvky, nájemné, pohoštění, poradenství, doplnění a oprava mobiliáře, granty)
Výdaje celkem715 250,00 Kč448 700,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů65 290,73 Kč-6 700,00 Kč
SKUTEČNOSTROZPOČET
Financování celkem:-65 290,73 Kč6 700,00 Kč
Počáteční stav na bankovním účtu k1. 1. 2013:294 290,32 Kč (Česká spořitelna)
Zůstatek na bankovním účtu k31.12.2013:359 581,05 Kč (Česká spořitelna)
Bankovní úvěr k31.12.2013:-------------------
Pohledávky k31.12.2013:-------------------
Závazky k31.12.2013:-------------------
Dlouhodobý majetek k31.12.2013:4 003 985,00 Kč

Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Centrum Železných hor za rok 2013.
Kontrolu provedlo dne 22.4.2014 oddělení přezkumu hospodaření obcí Pardubického kraje. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou Závěrečného účtu za rok 2013 (výkaz FIN 2-12 rozpočtové čerpání příjmů a výdajů). Výkaz Rozvaha, výkaz Zisku a ztráty,výkaz Příloha jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Krásné. Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce v úplném znění.

Odkaz na PDF dokument. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Centrum Železných hor za rok 2013

Zpracovala: Dokoupilová Lenka

V Krásném 28.4.2014

Vyvěšeno: 12. 5. 2014

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
změna ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice.

Vyvěšeno: 12. 5. 2014

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 1.

Vyvěšeno: 6. 5. 2014

Nahoru


Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,


že volby do Evropského parlamentu se uskuteční


v pátek 23. května 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 24. května 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb do Evropského parlamentu

 • ve volebním okrsku č. 1
  je volební místnost v budově Obecního úřadu v Českých Lhoticích, č. p. 35

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např. průkazem o povolení k pobytu na území České republiky či cestovním pasem jiného členského státu).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději 20. května 2014, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.


V Českých Lhoticích dne 5.5.2014

 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Odkaz na PDF dokument. ode dne 30. dubna 2014 do dne 2. června 2014 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 697265/14/2800-14400-602966, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.

Vyvěšeno: 29. 4. 2014

Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2013

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2013

 Schválený rozpočetRozpočtová opatřeníUpravený rozpočetPlnění k 31.12.2013% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 190 500175 5001 336 0001 367 447100,1
Třída 2 – Nedaň. příjmy 129 100-46 80082 30082 518100,3
Třída 3 – Kapitál. příjmy 26 00010 30036 30036 300100,0
Třída 4 – Přijaté dotace 78 600158 100236 700236 732100,0
Příjmy celkem 1 424 200297 1001 721 3001 722 998100,1
Třída 5 – Běžné výdaje 1 424 200297 1001 721 3001 452 99584,4
Třída 6 – Kapitál. výdaje
Výdaje celkem 1 424 200297 1001 721 3001 452 99584,4
Saldo: Příjmy - výdaje 270 002
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem -270 002
Přebytek (-), ztráta (+)-270 002

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přehled dotací v roce 2013
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98008Volba prezidenta ČR8 2228 2220
98071Volby do Poslanecké sněmovny PČR24 1006 55017 550
Program obnovy venkova – KrÚ Pce150 000150 0000
Souhrnný dotační titul54 40054 4000
xCelkem ze státního rozpočtu236 722219 17217 550

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpaná část dotace byla vrácena v roce 2013 v rámci finančního vypořádání na účet KrÚ Pardubického kraje.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 24.4.2013.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Přílohy:

Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření

Odkaz na PDF dokument. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu


6) Návrh usnesení

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá:   Doležalová Jana – účetní obce


Vyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce

dne 29.4.2014


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


Nařízení Státní veterinární správy

Odkaz na PDF dokument. Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 16. května 2013 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/031745-E z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Pardubickém kraji   s e   u k o n č u j í.

Vyvěšeno: 15. 4. 2014

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
v obci České Lhotice pro volby do Evropského parlamentu konané
ve dnech 23. a 24. května 2014


V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji volební strany,


že volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 23. a 24. května 2014 v obci České Lhotice v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou:


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


V Českých Lhoticích dne 7.4.2014

 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY na stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže KŘIŽANOVICE.
Odkaz na PDF dokument. Mapa rozsahu ochranných pásem Vodárenské nádrže Křižanovice.

Vyvěšeno: 11. 3. 2014

Nahoru


Veřejná vyhláška

Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy č. 1/2014, kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební uzávěře.

Vyvěšeno: 25. 2. 2014

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obecní úřad v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce prodat následující pozemky:

 • 1153/2 o výměře 348 m2 v k.ú. České Lhotice,
 • 1155/2 o výměře 311 m2 v k.ú. České Lhotice,
 • 1156/2 o výměře 330 m2 v k.ú. České Lhotice.

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


Přílohy:Schema se seznamem souřadnic S-JTSK

V Českých Lhoticích dne 10. 2. 2014


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 11. 2. 2014

NahoruInformace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2014
za rekreační chaty

Dle OZV č. 1/2012 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30.6.2014.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a.s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacen.

Nahoru