Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2015

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odkaz na PDF dokument. Změna opatření obecné povahy Zrušení zákazu odběru povrchových vod vydaného dne 5. 8. 2015.

Vyvěšeno: 22. 12. 2015

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce pronajmout následující pozemky:

 • 354/9 o výměře 13075 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 366/1 o výměře 2097 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 366/2 o výměře 5060 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 367/2 o výměře 3596 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 374/22 o výměře 7023 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 391/1 o výměře 6006 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 391/3 o výměře 5711 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 391/4 o výměře 946 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 393/2 o výměře 8010 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 393/3 o výměře 9131 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 468/1 o výměře 6305 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 1163/8 o výměře 1033 m2 v k.ú. České Lhotice

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 14. 12. 2015


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 15. 12. 2015

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce směnit následující pozemky:

 • část o výměře 145 m2 z původní parcely č. 1180/2 v k.ú. České Lhotice
 • část o výměře 222 m2 z původní parcely č. 354/17 v k.ú. České Lhotice
 • část o výměře 350 m2 z původní parcely č. 1179/1 v k.ú. České Lhotice
 • část o výměře 46 m2 z původní parcely č. 364/5 v k.ú. České Lhotice
Odkaz na PDF dokument.

Pozemky jsou vyznačeny na přiložené katastrální mapě.

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 14. 12. 2015


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 15. 12. 2015

Nahoru


Obecně závazná vyhláška obce České Lhotice č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce České Lhotice se na svém zasedání dne 7.12.2015 usnesením č. 6/6/2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)Obec České Lhotice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále také „poplatek“).
(2)Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník

(1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a)fyzická osoba,
 1. která má v obci trvalý pobyt,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození.
(2)Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3)Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4)Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5)Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1)Sazba poplatku činí 600,00 Kč a je tvořena:
a)z částky 220,00 Kč za kalendářní rok a
b)z částky 380,00 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2)Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 121 023,00 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 121 023,00 děleno 315 (111 počet osob s pobytem na území obce + 204 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 384 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 380 Kč.
(3)V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození

(1)Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a)umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b)umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c)jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d)umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2)Od poplatku se dále osvobozují:
a)fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1 písm. a) do 18-ti let věku,
b)fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1 písm. a), které se zdržují po dobu celého příslušného kalendářního roku (tj. od 1.1. do 31.12.) mimo území obce.

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2)Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2)V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3)Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 26.11.2012.
(2)Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2015


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2016

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO250 000
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé5 000
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková25 000
pol. 1121Daň z příjmu PO250 000
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec6 000
pol. 1211DPH550 000
pol. 1340Poplatek za komunální odpad150 000
pol. 1341Poplatek ze psů1 000
pol. 1351Příjem z loterií6 000
pol. 1361Správní poplatky500
pol. 1511Daň z nemovitostí220 000
pol. 4112Dotace na výkon státní správy55 000
1012-2131Pronájem pozemků28 000
1032-2111Příjmy z lesa100 000
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100
2143-2112Příjem z prodeje turistických vizitek2 000
2310-2111Příjem za vodu22 000
3632-2111Příjem ze hřbitova5 000
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000
6310-2141Úroky3 000
Příjmy celkem
1 703 600
V Ý D A J E
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
les

1031-5021Ostatní osobní výdaje5 000
1031-5139Nákup materiálu10 000
1031-5156Pohonné hmoty a maziva2 000
les celkem
17 000



1032-5169Údržba lesa a kácení50 000



obecní hajný

1036-5019Mzda23 000
1036-5039Sociální a zdravotní pojištění8 000
1036-5173Cestovné4 000
obecní hajný - celkem
35 000



Cestovní ruch

2143-5138Nákup vizitek Boiky3 000
2143-5139Cestovní ruch - materiál5 000
2143-5169Cestovní ruch - služby5 000
2143-5171Rozhledna - opravy a udržování10 000
Cestovní ruch - celkem
23 000



silnice

2212-5139Nákup materiálu20 000
2212-5169Nákup služeb20 000
2212-5171Opravy a udržování600 000
silnice celkem
640 000



pitná voda

2310-5139Materiál5 000
2310-5154Elektrická energie6 000
2310-5169Nákup služeb10 000
2310-5171Opravy a udržování5 000
pitná voda celkem
26 000



3399-5139Obecní kronika, kultura v obci20 000
3399-5194SPOZ3 000
3399-5499Příspěvek důchodcům a dětem8 000



veřejné osvětlení

3631-5154Elektrická energie13 000
3631-5171Opravy a udržování10 000
veř. osvět. celkem
23 000



3632-5171Příspěvek svazku Žel. hor7 420
3639-5329Odvoz nebezpečného odpadu10 000
3721-5169Odvoz komunálního odpadu150 000
3722-5169Odvoz tříděného odpadu70 000



veřejné prostranství

3725-5137Materiál2 000
3725-5156Pohodnné hmoty2 000
3725-5169Služby2 000
veřejné prostranství celkem
6 000



4351-5321Pečovatelská služba7 000
5212-5901Krizové řízení1 000
5273-5321Zasílání varovných SMS100



hasiči

5512-5222Dotace spolkům - hasiči20 000
5512-5321Příspěvek na zajištění jednotky4 000
hasiči celkem
24 000



zastupitelstvo obce

6112-5023Odměny zastupitelů200 000
6112-5032Zdravotní pojištění zastupitelé20 000
6112-5162Starosta - mobil10 000
zastupitelstvo obce - celkem
230 000



místní správa

6171-5011Mzdy zaměstnanců140 000
6171-5021Ostatní osobní výdaje4 000
6171-5031SP zaměstnanců20 000
6171-5032ZP zaměstnanců8 000
6171-5136Knihy, tisk, předp. zákonů20 000
6171-5139DHDM10 000
6171-5154Elektrická energie50 000
6171-5161Poštovné3 000
6171-5162Telefon6 000
6171-5164Nájemné600
6171-5169Nákup ostatních služeb15 000
6171-5171Opravy a udržování20 000
6171-5173Cestovné1 000
6171-5175Pohoštění5 000
6171-5321Příspěvek na spisovou službu3 000
6171-5361Nákup kolků500
místní správa celkem
326 100



6310-5163Služby bankovních ústavů6 000
6320-5163Pojištění9 000
6399-5362Daň z příjmů PO za obec6 000
6409-5199Rezerva5 980
Výdaje celkem
1 703 600

Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 19. 11. 2015


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí
Centrum Železných hor
na rok 2016

§položkapříjmysuma v Kč
tř. 4 Přijaté transfery
4121členské příspěvky od obcí440 160,-
34212139pronájem majetku15 000,-
tř. 2 Nedaňové příjmy
63102141úroky100,-
8115úspory minulých let146 940,-
celkem602 200,-
§položkavýdajesuma v Kč
tř. 5 Běžné výdaje
2143cestovní ruch26 000,-
z toho5021DoPP/údržba běžkařských tras7 000,-
5139Spotřeba 8 000,-
5156PHM-sněžný skútr5 000,-
5163Pojištění-sněžný skútr3 000,-
5196Služby-oprava a údržba sněžný skútr3 000,-
34295222neinv.transf.spolkům/granty240 000,-
3639komunál.služby/agenda DSO CŽH333 700,-
5021Odměny členů50 000,-
5139Spotřeba (kalendáře atd.)40 000,-
5161Poštovní služby1 000,-
5163Pojištění/povinné ručení500,-
5164Nájemné (pronájem prostor + za umístění web kamer)5 200,-
5166Poradenská a konzultační činnost24 000,-
5169Služby90 000,-
5175Pohoštění2 000,-
5192Náklady s řízením svazku pro obec Horní Bradlo4 000,-
5171Náklady na opravu rozhledny Boika v Českých Lhoticícho1174 000,-
63105163Služby peněžních ústavů2 500,-
celkem602 200,-

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 16. 11. 2015

Nahoru


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odkaz na PDF dokument. Změna opatření obecné povahy O zákazu odběru povrchových vod vydaného dne 5. 8. 2015.

Nahoru


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí


Zastupitelstvo obce České Lhotice se na svém zasedání dne 7.9.2015 usnesením č. 4/5/2015 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Zdanitelné stavby

U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí se pro celé území obce stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.


Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 4/1996, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci České Lhotice.


Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. 9. 2015

Nahoru


PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Odkaz na PDF dokument. Program Ministerstva životního prostředí - zlepšování kvality ovduší - zóna severovýchod.
Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05.
Odkaz na PDF dokument. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ke zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek.

Nahoru


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Dražební vyhláška dražby dobrovolné (veškeré informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu).

Nahoru


Závěrečný účet

DSO CŽH IČ: 701 51 113, Krásné 15, 538 25  Nasavrky

Zpracovaný na základě zák.č.250/2000 Sb.,o rozpočt.pravidlech územ.rozpočtů, v plat.znění


Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace v roce 2014

NázevRozpočetSkutečnost
Třída 1 – Daňové příjmy 0
Třída 2 – Nedaňové příjmy7009 044
Třída 3 – Kapitálové příjmy00
Třída 4 – Přijaté transfery / dotace725 384725 384
Příjmy celkem726 084734 428
Konsolidace příjmů725 384725 384
Příjmy celkem po konsolidaci1 451 4681 459 812
Třída 5 – Běžné výdaje733 196653 038
Třída 6 – Kapitálové výdaje247 634247 634
Výdaje celkem980 830900 672
Konsolidace výdajů00
Výdaje po konsolidaci980 830900 672
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci-254 746-166 244
Třída 8 - financování254 746166 244
Financování celkem po konsolidaci254 746166 244

Účetní závěrka k 31.12.2014

ÚčetStav k 31.12.2014
Základní BÚ231192 448
Pokladna261889
Ceniny/známky263299
Výnosy příštích období3841 800
Návrat.finanč.výpomoc dlouhodobá / o.s.MAS46210 000

Hospodářský výsledek za rok 2014

Náklady celkem5xx874 535
Výnosy celkem6xx522 509
Výsledek hospodaření běžného účetního období -352 026

Údaje o plnění ropočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (veškeré výkazy) jsou k nahlédnutí v sídle DSO CŽH Dolní Bradlo 7.


Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.



Dne: 28.2.2015 zpracovala Laštůvková


Vyvěšeno: 22.5.2015

Sejmuto: 8.6.2015

Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2014

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2014


Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2014
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 190 500276 5001 467 0001 478 761100,7
Třída 2 – Nedaň. příjmy129 100108 000237 100240 397101,3
Třída 3 – Kapitál. příjmy20 00020 00019 78098,9
Třída 4 – Přijaté dotace54 400476 300530 700530 47299,9
Příjmy celkem1 374 000880 8002 254 8002 269 411100,6
Třída 5 – Běžné výdaje1 374 000553 0001 927 0001 665 89586,4
Třída 6 – Kapitál. výdaje327 800327 800373 818114,0
Výdaje celkem1 374 000880 8002 254 8002 039 71390,4
Saldo: Příjmy - výdaje229 697
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem-229 697
Přebytek (-), ztráta (+)-229 697

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu


Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98187Volby do zastupitelstva obce20 000,009 474,0010 526,00
98348Volby do Evropského parlamentu18 000,0011 475,006 525,00
90877Operační program ŽP - vrt17 251,5617 251,560,00
15827Podpora zlepšování stavu přírody - vrt293 276,76293 276,760,00
Program obnovy venkova100 000,00100 000,000,00
Dotace na les27 544,0027 544,000,00
Souhrnný dotační titul54 400,0054 400,000,00
xCelkem ze státního rozpočtu530 472,32513 421,3217 051,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpaná část dotace byla vrácena v roce 2015 v rámci finančního vypořádání na účet KrÚ Pardubického kraje.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 28.4.2015.

Závěr zprávy: byly zjištěny chyby méně závažného charakteru.

Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou nedostatku zjištěného pří přezkumu hospodaření. Zastupitelstvo ukládá účetní obce odstranit zjištěný nedostatek do 30.6.2015.


Předkládá:   Doležalová Jana – účetní obce


Vyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce
dne: 22.5.2015


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
a
VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Odkaz na PDF dokument. Text veřejné vyhlášky
Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Odkaz na PDF dokument. Seznam obcí v povodí Labe
Odkaz na PDF dokument. Seznam obcí v povodí Odry
Odkaz na PDF dokument. Seznam obcí v povodí Dunaje

Nahoru


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Dražební vyhláška dražby dobrovolné (veškeré informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu).

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce pronajmout následující pozemky:

 • 956/3 o výměře 4 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 922/2 o výměře 96 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 922/4 o výměře 54 m2 v k.ú. České Lhotice
 • st. 189 o výměře 31 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 860 o výměře 390 m2 v k.ú. České Lhotice
 • 866/1 o výměře 174 m2 v k.ú. České Lhotice

Odkaz na PDF dokument. Katastrální mapa s vyznačením jmenovaných pozemků.

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 9. 2. 2015


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 10. 2. 2015

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2015
za rekreační chaty

Dle OZV č. 1/2012 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30.6.2015.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a.s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.

Nahoru