Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2016

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy na udělení výjimky ze zákazu vstupu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže KŘIŽANOVICE .

Vyvěšeno: 9. 12. 2016

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce pronajmout následující pozemky:

 • pozemek č. 354/9 o výměře 13075 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 366/1 o výměře 2097 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 366/2 o výměře 5060 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 367/2 o výměře 3596 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 374/22 o výměře 7023 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 391/1 o výměře 6006 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 391/3 o výměře 5711 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 391/4 o výměře 946 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 393/2 o výměře 8010 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 393/3 o výměře 9131 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 468/1 o výměře 6305 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 1163/8 o výměře 1033 m2 v k.ú. České Lhotice

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 25. 11. 2016


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 25. 11. 2016

Nahoru


Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2017

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO270 000
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé5 000
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková29 000
pol. 1121Daň z příjmu PO275 000
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec6 000
pol. 1211DPH550 000
pol. 1340Poplatek za komunální odpad170 000
pol. 1341Poplatek ze psů1 000
pol. 1351Příjem z loterií6 000
pol. 1361Správní poplatky500
pol. 1511Daň z nemovitostí250 000
pol. 4112Dotace na výkon státní správy57 800
1012-2131Pronájem pozemků28 000
1032-2111Příjmy z lesa100 000
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100
2143-2112Příjem z prodeje turistických vizitek3 000
2310-2111Příjem za vodu20 000
3632-2111Příjem ze hřbitova5 000
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000
6310-2141Úroky3 000
Příjmy celkem
1 804 400
V Ý D A J E
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
les

1031-5021Ostatní osobní výdaje5 000
1031-5139Nákup materiálu10 000
1031-5156Pohonné hmoty a maziva2 000
les celkem
17 0001032-5169Údržba lesa a kácení50 000obecní hajný

1036-5019Mzda23 000
1036-5039Sociální a zdravotní pojištění8 000
1036-5173Cestovné4 000
obecní hajný - celkem
35 000Cestovní ruch

2143-5138Nákup vizitek Boiky3 000
2143-5139Cestovní ruch - materiál5 000
2143-5169Cestovní ruch - služby5 000
2143-5171Rozhledna - opravy a udržování10 000
Cestovní ruch - celkem
23 000silnice

2212-5139Nákup materiálu20 000
2212-5169Nákup služeb20 000
2212-5171Opravy a udržování500 000
silnice celkem
540 000pitná voda

2310-5139Materiál5 000
2310-5154Elektrická energie6 000
2310-5169Nákup služeb10 000
2310-5171Opravy a udržování5 000
pitná voda celkem
26 0003399-5139Obecní kronika, kultura v obci20 000
3399-5194SPOZ8 000
3399-5499Příspěvek důchodcům a dětem10 000veřejné osvětlení

3631-5139Materiál5 000
3631-5154Elektrická energie13 000
3631-5171Opravy a udržování10 000
veř. osvět. celkem
28 0003632-5171Příspěvek svazku Žel. hor7 420
3632-5171Nákup pozemků silníce Vedralka70 000
3632-5171Daň z nabytí nem. věcí3 000
3639-5329Odvoz nebezpečného odpadu10 000
3721-5169Odvoz komunálního odpadu150 000
3722-5169Odvoz tříděného odpadu70 000veřejné prostranství

3725-5137Materiál10 000
3725-5156Pohodnné hmoty4 000
3725-5169Služby6 000
veřejné prostranství celkem
20 0004351-5321Pečovatelská služba7 000
5212-5901Krizové řízení1 000
5273-5321Zasílání varovných SMS100hasiči

5512-5222Dotace spolkům - hasiči20 000
5512-5321Příspěvek na zajištění jednotky4 000
hasiči celkem
24 000zastupitelstvo obce

6112-5023Odměny zastupitelů200 000
6112-5032Zdravotní pojištění zastupitelé20 000
6112-5162Starosta - mobil10 000
zastupitelstvo obce - celkem
230 000místní správa

6171-5011Mzdy zaměstnanců140 000
6171-5021Ostatní osobní výdaje4 000
6171-5031SP zaměstnanců20 000
6171-5032ZP zaměstnanců8 000
6171-5136Knihy, tisk, předp. zákonů20 000
6171-5139DHDM10 000
6171-5154Elektrická energie30 000
6171-5161Poštovné3 000
6171-5162Telefon6 000
6171-5164Nájemné600
6171-5169Nákup ostatních služeb20 000
6171-5171Opravy a udržování20 000
6171-5173Cestovné1 000
6171-5175Pohoštění5 000
6171-5321Příspěvek na spisovou službu3 000
6171-5361Nákup kolků500
místní správa celkem
341 1006310-5163Služby bankovních ústavů6 000
6320-5163Pojištění9 000
6399-5362Daň z příjmů PO za obec6 000
6409-5199Rezerva92 780
Výdaje celkem
1 804 400

Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 18. 11. 2016


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


Návrh rozpočtu na rok 2017

DSO Centrum Železných hor

Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo

IČO: 70151113

§položkapříjmysuma v Kč
tř. 4 Přijaté transfery
4121členské příspěvky od obcí437 610,-
34212139pronájem majetku15 000,-
tř. 2 Nedaňové příjmy
63102141úroky100,-
8115úspory minulých let48 490,-
celkem501 200,-
§položkavýdajesuma v Kč
tř. 5 Běžné výdaje
2143cestovní ruch26 000,-
z toho5021DoPP/údržba běžkařských tras7 000,-
5139Spotřeba 8 000,-
5156PHM-sněžný skútr5 000,-
5163Pojištění-sněžný skútr3 000,-
5196Služby-oprava a údržba sněžný skútr3 000,-
34295222neinv. transf. spolkům/granty240 000,-
3639komunál. služby/agenda DSO CŽH232 700,-
5021Odměny členů50 000,-
5161Poštovní služby1 000,-
5163Pojištění/povinné ručení500,-
5164Nájemné (pronájem prostor + za umístění web kamer)5 200,-
5166Poradenská a konzultační činnost80 000,-
5169Služby90 000,-
5175Pohoštění2 000,-
5192Náklady s řízením svazku pro obec Horní Bradlo4 000,-
63105163Služby peněžních ústavů2 500,-
celkem501 200,-

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě 15. 11. 2016

 Ladislav Kumpan
 předseda

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Úplná uzavírka na silnici III/337 65 a místní komunikaci v ulici Hradišťská v obci Nasavrky.

Vyvěšeno: 13. 10. 2016

Nahoru


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne ..................

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

Informace pro veřejnost ← kliknutím zobrazíte další informace...

Nahoru


Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Pardubického kraje
v obci České Lhotice


Starosta obce České Lhotice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

oznamuje:


 1. Volby do zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční dne

  7. října 2016 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin

  8. října 2016 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin

 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu v Českých Lhoticích, (tel. 469 677 280) pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na území obce České Lhotice a jeho místních částí: Hradiště a Vedralka.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Hlasovací lístky budou voličům dodány na adresu trvalého bydliště nejpozději do 3. října 2016. Voliči si mohou též vyzvednout hlasovací lístky na Městském úřadě v Nasavrkách. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Českých Lhoticích dne 22. 9. 2016


 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna.

Vyvěšeno: 20. 9. 2016

Nahoru


Starosta obce České Lhotice

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
v obci České Lhotice
pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané ve dnech 7. a 8. října 2016


V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


informuji volební strany,


že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016 v obci České Lhotice v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou:

volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 22. 8. 2016

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice na hrázi Křižanovické přehrady.

Vyvěšeno: 9. 8. 2016

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - vrtaná studna.

Vyvěšeno: 9. 8. 2016

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Úplná uzavírka v obci Nasavrky, ulici Hradišťská.

Vyvěšeno: 9. 8. 2016

Nahoru


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška návrhu opatření obecné povahy.
Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy - postup pro usmrcování kormorána velkého.

Vyvěšeno: 9. 8. 2016

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební uzávěře.

Vyvěšeno: 19. 7. 2016

Nahoru


Závěrečný účet - Centrum Železných hor

Odkaz na PDF dokument. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor.
Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO CŽH.

Vyvěšeno: 17. 5. 2016

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška Finančního úřadu Chrudim k dani z nemovitých věcí.

Vyvěšeno: 28. 4. 2016

Nahoru


OZNÁMENÍ

Odkaz na PDF dokument. Oznámení o zahájení dostavby farmy České Lhotice.

Vyvěšeno: 28. 4. 2016

Nahoru


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odkaz na PDF dokument. Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební uzávěře.

Vyvěšeno: 7. 4. 2016

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2016
za rekreační chaty

Dle OZV č. 1/2015 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2016.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.

Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2015

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2015


Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2015
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 190 500315 5001 505 5001 504 74499,94
Třída 2 – Nedaň. příjmy138 100185 300323 400307 14794,97
Třída 3 – Kapitál. příjmy3 1003 1003 08099,35
Třída 4 – Přijaté dotace54 400278 000332 400271 90681,80
Příjmy celkem1 383 000781 4002 164 4002 086 87796,41
Třída 5 – Běžné výdaje1 383 000781 4002 164 4001 399 39964,65
Třída 6 – Kapitál. výdaje 00
Výdaje celkem1 383 000781 4002 164 4001 399 39964,65
Saldo: Příjmy - výdaje687 478
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem-687 478
Přebytek (-), ztráta (+)-687 478

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu


Přehled dotací v roce 2015
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
13013Operační program Zaměstnanost - VPP17 506,0017 506,000,00
Program obnovy venkova200 000,00200 000,000,00
Souhrnný dotační titul54 400,0054 400,000,00
xCelkem ze státního rozpočtu271 906,00271 906,000,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 28.4.2015.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá:   Doležalová Jana – účetní obce


Vyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce
dne: 19.2.2016


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce směnit následující pozemky:

 • pozemek č. 1179/3 o výměře 398 m2 v k.ú. České Lhotice
 • pozemek č. 354/19 o výměře 381 m2 v k.ú. České Lhotice
Odkaz na PDF dokument.

Pozemky jsou vyznačeny na přiložené katastrální mapě.

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 18. 2. 2016


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 19. 2. 2016

Nahoru


OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odkaz na PDF dokument. Vydání Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje.
Jednotlivé národní plány si můžete otevřít jako PDF dokumenty kliknutím na ikony zde, případně přímo na stránkách Ministerstva zemědělství.
Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.
Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.
Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

Nahoru