Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2017

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta
České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,


že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční


v pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu, České Lhotice č. p. 35.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 9. ledna 2018, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 27. prosince. 2017


Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci České Lhotice
pro volbu prezidenta České republiky
konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)


V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i,


že volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v obci České Lhotice v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou:


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 27. 11. 2017

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
  1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.
  2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech.
  3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Vyvěšeno: 9. 11. 2017

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NASAVRKY

Odkaz na PDF dokument. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ.
  • Náhrada stávajícího vrchního vedení 1 kV zemním kabelovým vedením, náhrada stávající trafostanice,
  • Hlavní domovní vedení – přepojení jednotlivých opěrných míst,
  • demontáž stávajícího vrchního vedení a trafostanice v dotčeném území.

Vyvěšeno: 7. 11. 2017

Nahoru


Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,


že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční


v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích, čp. 35.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 17. října 2017, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


V Českých Lhoticích dne 2. 10. 2017

 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
v obci České Lhotice
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. a 21. října 2017


V souladu s ustanovením § 14c písm. f) a § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l e b n í   s t r a n y,


že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci České Lhotice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlo je:


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 4. září 2017

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU PARDUBICE

Odkaz na PDF dokument. Informace k Dani z nemovitých věcí na rok 2017 - zveřejněn hromadný předpisný seznam.

Vyvěšeno: 27. 4. 2017

Nahoru


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Odkaz na PDF dokument. Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v Pardubickém kraji.

Vyvěšeno: 21. 3. 2017

Nahoru


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Odkaz na PDF dokument. Změna mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v Pardubickém kraji.

Vyvěšeno: 12. 3. 2017

Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2016

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2016


Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2015
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 463 500240 5001 703 5001 701 36599,9
Třída 2 – Nedaň. příjmy185 100304 000489 100462 36294,5
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace55 000303 900358 900358 900100
Příjmy celkem1 703 600847 9002 551 5002 522 62798,9
Třída 5 – Běžné výdaje1 703 600847 9002 551 5002 033 90579,7
Třída 6 – Kapitál. výdaje 00
Výdaje celkem1 703 600847 9002 551 5002 033 90579,7
Saldo: Příjmy - výdaje488 722
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem-488 722
Přebytek (-), ztráta (+)-488 722

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu


Přehled dotací v roce 2016
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
13013Operační program Zaměstnanost - VPP84 000,0084 000,000,00
98193Dotace na volby do zastupitelstva kraje19 900,0013 073,006 827,00
Program obnovy venkova200 000,00200 000,000,00
Souhrnný dotační titul55 000,0055 000,000,00
xCelkem ze státního rozpočtu358 900,00352 073,006 827,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 9.2.2017.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.

Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá:   Doležalová Jana – účetní obce


Vyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce
dne: 23.2.2017


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Odkaz na PDF dokument. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v Pardubickém kraji.

Vyvěšeno: 15. 2. 2017

Nahoru


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška opravy opatření obecné povahy.
Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Pardubického kraje.

Vyvěšeno: 13. 1. 2017

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu vstupu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Křižanovice.

Vyvěšeno: 13. 1. 2017

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2017
za rekreační chaty

Dle OZV č. 1/2015 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2017.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.

Nahoru