Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a  -  opatření obecné povahy
změna veřejné vyhlášky ze dne 3.4.2019 (zveřejněné zde).

Vyvěšeno 3. 9. 2019


Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a  -  opatření obecné povahy
úplná uzavírka na hrázi Křižanovické přehrady.

Vyvěšeno 8. 8. 2019


Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a  -  opatření obecné povahy
dopravní omezení v Českých Lhoticích

Vyvěšeno 12. 7. 2019


Odkaz na PDF dokument. Oznámení
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území – přírodní rezervaci Krkanka.

Vyvěšeno 24. 6. 2019


Odkaz na PDF dokument. Rozhodnutí k záměru:
Stavební úpravy a přístavba přístřešku stáje pro hovězí dobytek K 104 v Českých Lhoticích.

Vyvěšeno 19. 6. 2019


Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a  -  opatření obecné povahy
dopravní omezení v Českých Lhoticích

Vyvěšeno 10. 5. 2019


Odkaz na PDF dokument. Zahájení zjišťovacího řízení k záměru:
Stavební úpravy a přístavba přístřešku stáje pro hovězí dobytek

Vyvěšeno 6. 5. 2019


Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a  -  Finančního úřadu pro Pardubický kraj
k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a   Ministerstva zemědělství
opatření obecné povahy - k přednostní těžbě kůrovcem napadených stromů.
Odkaz na PDF dokument. Příloha k vyhlášce.

Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a  -  opatření obecné povahy
dopravní omezení v Hradišti

Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n o p r á v n í   s m l o u v a
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2019
za rekreační chaty

Dle OZV č. 2/2018 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2019.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2018

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2018


Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2018
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 522 500438 0001 960 5002 122 373108,3
Třída 2 – Nedaň. příjmy283 10027 000310 100210 61967,9
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace57 800241 050298 850298 846100
Příjmy celkem1 863 400706 0502 569 4502 63 83899,2
Třída 5 – Běžné výdaje1 656 030648 5502 304 5801 942 82284,3
Třída 6 – Kapitál. výdaje207 37057 500264 870263 78499,6
Výdaje celkem1 863 400706 0502 569 4502 206 60685,9
Saldo: Příjmy - výdaje425 232
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem-425 232
Přebytek (-), ztráta (+)-405 232

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně


Přehled dotací v roce 2018
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98008Volby prezidenta ČR22 946,0016 007,006 939,00
98187Společné volby – zastupitelstvo a Senát45 000,0024 771,3520 228,65
Program obnovy venkova170 000,00170 000,000,00
Souhrnný dotační titul60 900,0060 900,000,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 4. 4. 2018.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.

Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá:   Bc. Jana Doležalová – účetní obce


Vyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce
dne: 21. 2. 2019


Miroslav KomberecIng. Lucie Návratová
starostamístostarostka

Nahoru


Archiv obsahu úřední desky.