Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Vyvěšeno 22.11.2021

Nahoru


Návrh rozpočtu OBCE ČESKÉ LHOTICE na rok 2022

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaOdvětvové třídění Částka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO 300 000,00
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé 13 000,00
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková 50 000,00
pol. 1121Daň z příjmu PO 380 000,00
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec 110 000,00
pol. 1211DPH 950 000,00
pol. 1340Poplatek za komunální odpad 170 000,00
pol. 1341Poplatek ze psů 1 000,00
pol. 1361Správní poplatky 500,00
pol. 1381Daň z hazardních her 15 000,00
pol. 1511Daň z nemovitostí 250 000,00
pol. 4112Dotace na výkon státní správy 70 500,00
1012-2131Pronájem pozemků 40 000,00
1032-2111Příjmy z lesa 300 000,00
2119-2343Příjmy za vyd. prostor 100,00
2310-2111Příjem za vodu 40 000,00
3632-2111Příjem ze hřbitova 5 000,00
3725-2324Příjem za tříděný odpad 25 000,00
6310-2141Úroky 1 000,00
Příjmy celkem 2 721 100,00
V Ý D A J E
§Odvětvové třídění Částka v Kč
1031Pěstební činnost v lese 52 000,00
1032Údržba lesa a kácení 300 000,00
1036Obecní hajný 41 500,00
2143Cestovní ruch 20 000,00
2212Silnice obecní 400 000,00
2310Pitná voda 50 700,00
3319Kultura v obci 20 000,00
3399SPOZ 40 000,00
3429Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00
3631Veřejné osvětlení 65 000,00
3639Komunální služby a úz. rozvoj 30 000,00
3721Odvoz nebezpečného odpadu 30 000,00
3722Odvoz komunálního odpadu 235 000,00
3725Odvoz tříděného odpadu 100 000,00
3745Veřejné prostranství 320 000,00
4351Pečovatelská služba 10 000,00
4359Služby sociální péče - Charita 10 000,00
5212Krizové řízení 10 000,00
5273Zasílání varovných SMS 100,00
5512Požární ochrana 30 000,00
6112Zastupitelstvo obce 340 000,00
6171Místní správa - činnost OÚ 470 000,00
6310Služby bankovních ústavů 8 000,00
6320Pojištění 15 000,00
6399Daň z příjmů PO za obec 110 000,00
6402Finanční vypořádání z roku 2020 10 800,00
Výdaje celkem 2 721 100,00

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 16. 11. 2021.


Zastupitelstvo obce České Lhotice bude rozpočtet projednávat na svém zasedání
dne 6. prosince 2021.


Miroslav Komberec, starosta obceOdkaz na PDF dokument. Záměr obce prodat pozemky.
Odkaz na PDF dokument. Mapa pozemku na prodej.

Vyvěšeno 25.10.2021

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Záměr obce směnit pozemky.

Vyvěšeno 25.10.2021

Nahoru


Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,


že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční


v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 9. října 2051 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb
•     ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích, čp. 35.


Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 5. října 2021, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.


Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


Informaci o umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres pro hlasování ze silničního motorového vozidla výhradně pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, naleznete nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 na internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní číslo Krajského úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, kteří se nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště (drive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 20. 9. 2021

Nahoru


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021


V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise


pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021, a to tak, že:


pro volební okrsek č. 1 se sídlem: zasedací místnost budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích, č.p. 35


se toto uskuteční dne 17.9.2021 od 18,00 hodin v kanceláři Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem), a to za účelem ověření jeho totožnosti.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 15. 9. 2021

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
v obci České Lhotice
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021


V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


informuji volební strany,


že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 20121 v obci České Lhotice ve volebním okrsku č. 1, jehož sídlem je zasedací místnost budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích, č. p. 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 19. 8. 2017

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnic.

Vyvěšeno 10.8.2021

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření.

Vyvěšeno 13.7.2021

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Řád pohřebiště obce České Lhotice

Vyvěšeno 9.6.2021

Nahoru


Vyvěšeno 2.6.2021

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2020.
Odkaz na PDF dokument. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce České Lhotice za rok 2020.
Odkaz na PDF dokument. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obce a regionálních rad k 31.12.2020.

Vyvěšeno 17.5.2021

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Oznámení o vydání opatřené obecné povahy.
Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy - výjimka ze stavební uzávěry.

Vyvěšeno 28.4.2021

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkumu hospodaření DSO CŽH.
Odkaz na PDF dokument. DSO CŽH Závěrečný účet.

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2021
za rekreační chaty

Dle OZV č. 2/2019 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2021.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


Obsah úřední desky z minulých let naleznete v archivu.