Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NASAVRKY

Odkaz na PDF dokument. ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Stavba obsahuje:
  • Náhrada stávajícího vrchního vedení zemním kabelovým vedením 1 kV v celkové délce cca 1385 m,
  • hlavní domovní vedení – přepojení jednotlivých odběrných míst v celkové délce 380 m
  • oprava trafostanice – výměna rozvaděče NN, výměna pojistkových spodků na VN, oprava uzemnění,
  • výměna transformátoru, související práce,
  • demontáž stávajícího vrchního vedení v dotčeném území.

Vyvěšeno: 28. 3. 2018

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2018
za rekreační chaty

Dle OZV č. 1/2015 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2018.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - likvidace sídel bobra evropského.

Vyvěšeno: 26. 2. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NASAVRKY

Odkaz na PDF dokument. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Popis záměru:
  • Náhrada stávajícího vrchního vedení 1 kV zemním kabelovým vedením
  • Hlavní domovní vedení – přepojení jednotlivých opěrných míst
  • Oprava trafostanice, uzemnění
  • Demontáž stávajícího vrchního vedení v dotčeném území

Vyvěšeno: 12. 2. 2018

Nahoru


Informace voličům o době a místě konání II. kola volby
prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018
v obci České Lhotice

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,


že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční


v pátek 26. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 27. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu, České Lhotice č. p. 35.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 22. 1. 2018


Archiv obsahu úřední desky.