Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Odkaz na PDF dokument. NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu.

Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2019

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2019


Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2019
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 951 500137 0002 088 5002 206 070105,6
Třída 2 – Nedaň. příjmy230 700285 000515 000472 69991,7
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace57 800196 600254 400254 400100
Příjmy celkem2 240 000618 6002 858 6002 933 169102,6
Třída 5 – Běžné výdaje2 010 600928 6002 939 2002 435 21882,9
Třída 6 – Kapitál. výdaje1 768 00001 768 0001 307 06973,9
Výdaje celkem3 778 600928 6004 707 2003 742 28779,5
Saldo: Příjmy - výdaje-809 118
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem809 118
Přebytek (-), ztráta (+)809 118

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně


Přehled dotací v roce 2019
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98348Volby do Evropského parlamentu29 000,0016 977,0012 023,00
Program obnovy venkova160 000,00160 000,000,00
Souhrnný dotační titul65 400,0065 400,000,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 9. 3. 2020.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.

Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá:   Bc. Jana Doležalová – účetní obce


Vyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce
dne: 13. 5. 2020


Mgr. Miroslav KomberecMiroslav Komberec
místostarostastarosta

Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a   Městského úřadu Chrudim
opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice u Vedralky.

Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a   Ministerstva zemědělství ČR
opatření obecné povahy - odchylky od některých ustanovení lesního zákona.

Odkaz na PDF dokument. V e ř e j n á   v y h l á š k a   Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
opatření obecné povahy - výjimka ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí.

Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2020
za rekreační chaty

Dle OZV č. 2/2019 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2020.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


Obsah úřední desky z minulých let naleznete v archivu.