Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce České Lhotice


Obecní úřad České Lhotice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce České Lhotice, svolaného dosavadním starostou obce panem Miroslavem Kombercem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.


Místo konání:Obec České Lhotice – místnost obecního úřadu, České Lhotice č. p. 35
Doba konání:29. října 2018 ve 20:00 hodin

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
   (§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Českých Lhoticích dne 22. 10. 2018

Miroslav Komberec
 dosavadní starosta obce České Lhotice

Vyvěšeno na úřední desku dne: 22. 10. 2018

Nahoru


POZVÁNKA


na 19. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

10. září 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Příspěvek neziskovým organizacím.
 4. Schválení dodatku plánu Programu obnovy venkova na období 2019 - 2020.
 5. Schválení akce z Programu obnovy venkova na rok 2019.
 6. Různé.
 7. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 3. 9. 2018


Nahoru


POZVÁNKA


na 18. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

11. června 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2017.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
 5. Schválení výše vodného za období 5/2017 – 5/2018.
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.
 7. Rozpočtová opatření.
 8. Stanovení nájmu z pozemků chatařům od roku 2019.
 9. Různé.
 10. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 6. 2018


Nahoru


POZVÁNKA


na 17. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

12. března 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Zpráva o uplatňování územního plánu České Lhotice.
 4. Oprava veřejného osvětlení a rybníčka na Vedralce.
 5. Stížnost na stav obecních komunikací na Vedralce.
 6. Hospodaření v obecních lesích.
 7. Různé.
 8. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 28. 2. 2018


Nahoru


Honební společenstvo Liboměřice

se sídlem v Liboměřicích

zastoupeneho starostou honebního společenstva Ing. Pavlem Novákem

 

Všem členům honebního společenstva

POZVÁNKA

 

Na jednání řádné valné hromady honebního společenstva Liboměřice, které se bude konat dne 3. března 2018 v hospodě v Liboměřicích od 14.00 hodin, přepokládaný začátek v 15.00 hodin.


Program valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Informace o poslední valné hromadě.
 3. Informace o mysliveckém hospodaření v honitbě "KRKANKA" Liboměřice.
 4. Informace o stavu finančních prostředků honebního společenstva.
 5. Usnesení a závěr.

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu §22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny na témže místě.V Liboměřicích dne 15. 2. 2018
 Ing. Pavel Novák
 starosta honebního společenstva

Občerstvení na valné hromadě je zajištěno.


Nahoru


Archiv obsahu stránky Dokumenty..