Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


Obecní úřad České Lhotice


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019


V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 3. 2019,


s v o l á v á m


první zasedání okrskové volební komise


pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019, a to tak, že:


ve volební okrsku č. 1 se sídlem: zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35, se toto uskuteční dne 3. 5. 2019 od 20,00 hodin v kanceláři Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem, popř. průkazem o povolení k pobytu pro cizího státního příslušníka EU), a to za účelem ověření jeho totožnosti.V Českých Lhoticích dne 30. 4. 2019


 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


Obecní úřad České Lhotice


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
v obci České Lhotice
pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech
24. a 25. května 2019


V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 3. 2019,

informuji volební strany,


že volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci České Lhotice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlo je:


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


V Českých Lhoticích dne 8. 4. 2019


 Miroslav Komberec
 starosta obce

Nahoru


POZVÁNKA


na 3. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

11. března 2019 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

  1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
  2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
  3. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2018.
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
  5. Převod finančních prostředků.
  6. Různé.
  7. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 3. 2019


Nahoru


Dokumenty z minulých let naleznete v archivu.