Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


POZVÁNKA


na 3. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

11. března 2019 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

  1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
  2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
  3. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2018.
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
  5. Převod finančních prostředků.
  6. Různé.
  7. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 3. 2019


Nahoru


Dokumenty z minulých let naleznete v archivu.