Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty obecního zastupitelstva


Honební společenstvo Liboměřice

se sídlem v Liboměřicích

zastoupeneho starostou honebního společenstva Ing. Pavlem Novákem

 

Všem členům honebního společenstva

POZVÁNKA

 

Na jednání řádné valné hromady honebního společenstva Liboměřice, které se bude konat dne 18. března 2017 v hospodě v Liboměřicích od 14.00 hodin, přepokládaný začátek v 15.00 hodin.


Program valné hromady:

  1. Zahájení.
  2. Informace o poslední valné hromadě.
  3. Informace o mysliveckém hospodaření v honitbě "KRKANKA" Liboměřice.
  4. Informace o stavu finančních prostředků honebního společenstva.
  5. Usnesení a závěr.

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu §22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny na témže místě.V Liboměřicích dne 24. 2. 2017
 Ing. Pavel Novák
 starosta honebního společenstva

Občerstvení na valné hromadě zajištěno.


Nahoru


POZVÁNKA


na 12. mimořádné zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

13. února 2017 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

  1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
  2. Pronájem pozemků na Vedralce.
  3. Směna pozemků na Vedralce.
  4. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 6. 2. 2017


Nahoru


Archivní zápisy z jednání obecního zastupitelstva naleznete zde.