Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


POZVÁNKA


Sbor dobrovolných hasičů Nasavrky Vás srdečně zve
na výroční valnou hromadu, která se koná dne 4. ledna 2019 od 18:00 hodin
v Hotelu Šustr na náměstí v Nasavrkách.


Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Přivítání členů a hostů, schválení připraveného programu jednání.
 3. Volba návrhové komise.
 4. Zpráva o činnosti SDH za rok 2018.
 5. Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise.
 6. Návrh činnosti na rok 2019.
 7. Diskuse.
 8. Usnesení z výroční valné hromady.
 9. Závěr výroční valné hromady sboru.
 10. Občerstvení.
 Jiří Paulus
 Jednatel SDH Nasavrky

Nahoru


POZVÁNKA


na 2. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

3. prosince 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Rozpočet obce na rok 2019.
 4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022.
 5. Obecně závazná vyhláška obce České Lhotice č. 1/2018, o místním poplatku ze psů.
 6. Obecně závazná vyhláška obce České Lhotice č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. Peněžité dary důchodcům nad 70 let a dětem do 15-ti let.
 8. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Nasavrky.
 9. Jmenování inventarizační komise k 31.12.2018.
 10. Výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2019.
 11. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
 12. Různé.
 13. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 26. 11. 2018


Nahoru


I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce České Lhotice


Obecní úřad České Lhotice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce České Lhotice, svolaného dosavadním starostou obce panem Miroslavem Kombercem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.


Místo konání:Obec České Lhotice – místnost obecního úřadu, České Lhotice č. p. 35
Doba konání:29. října 2018 ve 20:00 hodin

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
   (§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Českých Lhoticích dne 22. 10. 2018

Miroslav Komberec
 dosavadní starosta obce České Lhotice

Vyvěšeno na úřední desku dne: 22. 10. 2018

Nahoru


POZVÁNKA


na 19. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

10. září 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Příspěvek neziskovým organizacím.
 4. Schválení dodatku plánu Programu obnovy venkova na období 2019 - 2020.
 5. Schválení akce z Programu obnovy venkova na rok 2019.
 6. Různé.
 7. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 3. 9. 2018


Nahoru


POZVÁNKA


na 18. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

11. června 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2017.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
 5. Schválení výše vodného za období 5/2017 – 5/2018.
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.
 7. Rozpočtová opatření.
 8. Stanovení nájmu z pozemků chatařům od roku 2019.
 9. Různé.
 10. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 6. 2018


Nahoru


POZVÁNKA


na 17. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

12. března 2018 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Zpráva o uplatňování územního plánu České Lhotice.
 4. Oprava veřejného osvětlení a rybníčka na Vedralce.
 5. Stížnost na stav obecních komunikací na Vedralce.
 6. Hospodaření v obecních lesích.
 7. Různé.
 8. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 28. 2. 2018


Nahoru


Honební společenstvo Liboměřice

se sídlem v Liboměřicích

zastoupeneho starostou honebního společenstva Ing. Pavlem Novákem

 

Všem členům honebního společenstva

POZVÁNKA

 

Na jednání řádné valné hromady honebního společenstva Liboměřice, které se bude konat dne 3. března 2018 v hospodě v Liboměřicích od 14.00 hodin, přepokládaný začátek v 15.00 hodin.


Program valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Informace o poslední valné hromadě.
 3. Informace o mysliveckém hospodaření v honitbě "KRKANKA" Liboměřice.
 4. Informace o stavu finančních prostředků honebního společenstva.
 5. Usnesení a závěr.

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu §22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny na témže místě.V Liboměřicích dne 15. 2. 2018
 Ing. Pavel Novák
 starosta honebního společenstva

Občerstvení na valné hromadě je zajištěno.


Nahoru


Archiv obsahu stránky Dokumenty..