Do postavy vodníka se vžila zastupitelka obce, paní Jitka Hejnová.

Do postavy vodníka se vžila zastupitelka obce, paní Jitka Hejnová.