Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Záměr obce prodat pozemky

Odkaz na PDF dokument. Odkaz na PDF dokument. Záměr obce prodat pozemek na Vedralce (popis + nákres).

V Českých Lhoticích 20. 9. 2023

Nahoru


Veřejná vyhláška KÚ Pardubického kraje

Odkaz na PDF dokument. Oznámení veřejného projednání návrhu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

V Českých Lhoticích 2. 8. 2023

Nahoru


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Odkaz na PDF dokument. Úplná uzavírka silnice přes hráz Křižanovické přehrady.

V Českých Lhoticích 28. 6. 2023

Nahoru


Zpráva o hospodaření obce za rok 2022

Odkaz na PDF dokument. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022.
Odkaz na PDF dokument. Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření obce za rok 2022.

V Českých Lhoticích 18. 5. 2023

Nahoru


Závěrečný účet DSO CŽH za rok 2022

Odkaz na PDF dokument. Návrh závěrečného účtu DSO CŽH za rok 2022.

V Českých Lhoticích 17. 5. 2023

Nahoru


Záměr obce prodat pozemky

Odkaz na PDF dokument. Odkaz na PDF dokument. Záměr obce prodat pozemek na Vedralce (popis + nákres).

V Českých Lhoticích 15. 5. 2023

Nahoru


Veřejná vyhláška

Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška MÚ Chrudim - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka komunikace České Lhotice - Vedralka od 02.05.2023 do 12.05.2023.

V Českých Lhoticích 27. 4. 2023

Nahoru


Veřejná vyhláška

Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška FÚ pro Pardubický kraj - nový termín zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí placenou prostřednictvím SIPO.

V Českých Lhoticích 24. 4. 2023

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška FÚ pro Pardubický kraj - termín zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí placenou prostřednictvím SIPO.

V Českých Lhoticích 13. 4. 2023

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitého majetku.

Otevřít seznam          Stáhnout jako XLS dokument


V Českých Lhoticích 28. 2. 2023

Nahoru


Záměr obce prodat pozemky

Odkaz na PDF dokument. Odkaz na PDF dokument. Záměr obce prodat pozemky v Hradišti (popis + nákres).
Odkaz na PDF dokument. Odkaz na PDF dokument. Záměr obce prodat pozemky na Vedralce (popis + nákres).

V Českých Lhoticích 15. 2. 2023

Nahoru


Informace voličům o době a místě konání II. kola volby
prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,


informuji voliče


že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční


v pátek 27. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 28. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb


●  ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost se sídlem v zasedací místnosti budovy obecního úřadu v Českých Lhoticích, č.p. 35.


Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


 Miroslav Komberec
starosta obce

Odkaz na PDF dokument. Informace o možnosti volby z automobilu v případě karantény.
Odkaz na PDF dokument. Informace o možnosti zažádat si o přenosnou volební schránku.

V Českých Lhoticích 18. 1. 2023

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2023
za rekreační chaty

Dle OZV č. 2/2021 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 700,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2023.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389 / 0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


Obsah úřední desky z minulých let naleznete v archivu.