Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Odkaz na PDF dokument. Úplná uzavírka na silnici III/337 64 (mezi Hradištěm a Českými Lhoticemi) v termínu od 03.06.2024 do 07.06.2024.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31. 5. 2024

Nahoru


Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024
v obci České Lhotice


V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


informuji voliče


že volby do Evropského parlamentu se uskuteční


v pátek 7. června 2024 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 8. června 2024 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb do Evropského parlamentu


  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem v zasedací místnosti budovy obecního úřadu, České Lhotice čp. 35

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu - např. průkazem o povolení k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě uvedeného potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dokladem (např. cestovním pasem jiného členského státu).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 4. června 2024, ve dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 22. 5. 2024

Nahoru


Výsledky hospodaření za rok 2023

Odkaz na PDF dokument. Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2023.
Odkaz na PDF dokument. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce České Lhotice za rok 2023.
Odkaz na PDF dokument. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 5. 2024

Nahoru


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obec České Lhotice seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce prodat následující pozemek:

  • pozemek č. 932/4 o výměře 47 m2 v k.ú. České Lhotice
    Odkaz na PDF dokument. Pozemek je vyznačen na přiloženém plánku.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 5. 2024

Nahoru


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024


V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


svolávám


první zasedání okrskové volební komise


pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024, a to tak, že:


ve volební okrsku č. 1 se sídlem: budova Obecního úřadu, České Lhotice č.p. 35.


se toto uskuteční dne 13.5.2024 od 20,00 hodin


v: kanceláři Obecního úřadu České Lhotice, č.p. 35.


Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem, popř. průkazem o povolení k pobytu pro cizího státního příslušníka EU), a to za účelem ověření jeho totožnosti.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 6. 5. 2024

Nahoru


Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Odkaz na PDF dokument. Předpisné seznamy pro platbu daně z nemovitých věcí.

V Českých Lhoticích 29. 4. 2024

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
v obci České Lhotice
pro volby do Evropského parlamentu konané
konané ve dnech 7. a 8. června 2024


V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


informuji volební strany,


že volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024 v obci České Lhotice ve volebním okrsku č. 1, jehož sídlem je zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 22. 4. 2024

Nahoru


Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Odkaz na PDF dokument. Předpisný seznam pro platbu daně z nemovitých věcí.

V Českých Lhoticích 16. 1. 2024

Nahoru


Porovnání cen vodného

Odkaz na PDF dokument. Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023.

V Českých Lhoticích 6. 3. 2024

Nahoru


Zahájení zjišťovacího řízení

Odkaz na PDF dokument. k záměru Odstranění stávajícího objektu a novostavba stáje pro chov mladého dobytka v Českých Lhoticích.

V Českých Lhoticích 6. 3. 2024

Nahoru


POZVÁNKA

Odkaz na PDF dokument. Na valnou hromadu Honebního společenstva Liboměřice.

V Českých Lhoticích 12. 2. 2024

Nahoru


Veřejná vyhláška Pardubického kraje

Odkaz na PDF dokument. Opatření obecné povahy - výjimka ze zákona o ochraně bobrů.

V Českých Lhoticích 16. 1. 2024

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2024
za rekreační chaty

Dle OZV obce České Lhotice je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 700,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2024.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389 / 0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


Obsah úřední desky z minulých let naleznete v archivu.