Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Erb obce České LhoticeČeské Lhotice

Schválený rozpočet obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2021

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaOdvětvové tříděníČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO400 000,00
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé7 000,00
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková40 000,00
pol. 1121Daň z příjmu PO270 000,00
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec20 000,00
pol. 1211DPH800 000,00
pol. 1340Poplatek za komunální odpad170 000,00
pol. 1341Poplatek ze psů1 000,00
pol. 1361Správní poplatky500,00
pol. 1381Daň z hazardních her10 000,00
pol. 1511Daň z nemovitostí250 000,00
pol. 4112Dotace na výkon státní správy70 800
1012-2131Pronájem pozemků40 000
1032-2111Příjmy z lesa2000 000,00
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100,00
2143-2112Příjem z prodeje turistických vizitek3 000,00
2310-2111Příjem za vodu40 000,00
3632-2111Příjem ze hřbitova5 000,00
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000,00
6310-2141Úroky2 000,00
Příjmy celkem2 354 400,00
V Ý D A J E
§Odvětvové tříděníČástka v Kč
1031Pěstební činnost v lese50 000,00
1032Údržba lesa a kácení200 000,00
1036Obecní hajný 40 000,00
2143Cestovní ruch20 000,00
2212Silnice obecní400 000,00
2310Pitná voda50 000,00
3319Kultura v obci20 000,00
3399SPOZ40 000,00
3429Ostatní zájmová činnost a rekreace3 000,00
3631Veřejné osvětlení55 000,00
3639Komunální služby a úz. rozvoj20 000,00
3721Odvoz nebezpečného odpadu30 000,00
3722Odvoz komunálního odpadu180 000,00
3725Odvoz tříděného odpadu100 000,00
3745Veřejné prostranství313 000,00
4351Pečovatelská služba10 000,00
5212Krizové řízení10 000,00
5273Zasílání varovných SMS100,00
5512Požární ochrana30 000,00
6112Zastupitelstvo obce300 000,00
6171Místní správa - činnost OÚ400 000,00
6310Služby bankovních ústavů8 000,00
6320Pojištění15 000,00
6399Daň z příjmů PO za obec20 000,00
6402Finanční vypořádání z roku 202010 200,00
Výdaje celkem3 354 400,00

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 20. 11. 2020.


Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo rozpočet na svém zasedání
dne 7. 12. 2020.


Miroslav Komberec, starosta obce


Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.


Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE
na období 2022-2024

v tis. Kč

Č. ř. Rok
2022 2023 2024
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.1 2 800 2 100 1 600
P1Třída 1Daňové příjmy 1 700 1 750 1 750
P2Třída 2Nedaňové příjmy 200 150 100
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace 400 200 200
P1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci) 2 300 2 100 2 050
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita 0 0 0
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 2 300 2 100 2 050
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje 2 000 1 600 1 700
V2Třída 6Kapitálové (investiční) výdaje 1 000 1 000
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci) 3 000 2 600 1 700
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita 0 0 0
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 3 000 2 600 2 700
DP-VHotovost běžného roku -700 -500 350
EA+DHotovost na konci roku 2 100 1 600 1 950

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 20. 11. 2020.


Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 7. 12 2020.


Miroslav Komberec, starosta obce

Nahoru