Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Logo DSO CŽHDSO Centrum Železných hor

Oznámení o schválení závěrečného účtu

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamuje dobrovolný svazek obcí Centrum Železných hor IČ: 70151113:

závěrečný účet svazku 2020 byl schválen bez připomínek všemi členy na sněmu dne 24.06.2021.

V elektronické podobě je zveřejněno od 07.07.2021 na úřední desce svazku obcí na adrese https://www.czh.cz sekce Mikroregion / Hospodaření.

V listinné podobě je možné do dokumentů nahlédnout na adrese sídla DSO CŽH - Obecní úřad Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo a to vždy na základě telefonické domluvy s předsedou svazku p. Kumpanem na čísle 602 123 320 a v úředních hodinách obecního úřadu.

informace zpracována externí účetní dne 05.07.2021


Schválený rozpočet rok 2021

DSO Centrum Železných hor          IČO: 70151113
Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo

§položkatextPŘíIJMY v KčVÝDAJE v Kč
4121členské příspěvky od obcí441 490,00
6310úroky150,00
2143cestovní ruch36 000,00
3429neinv. transf. spolkům/granty340 000,00
3639komunál.služby/agenda DSO CŽH163 640,00
6310služby peněžních ústavů / ČS2 000,00
celkem441 640,00541 640,00
8115finanční úspory minulých let100 000,00
celkem541 640,00541 640,00


Příjmy ....441 640,00 Kč
Financování ....100 000,00 Kč
Výdaje ....541 640,00 Kč
rozdíl ....0,00 Kč


Sněm DSO CŽH schválil dne 10.12.2020 schodkový rozpočet spolku Centra Železných hor
na rok 2021 s celkovými příjmy 441.640,- Kč, celkovými výdaji 541.640,- Kč
a financováním 100.000,- Kč.

Vyšší výdaje budou uhrazeny přebytky předchozích let.


Vyvěšeno: 21. 12. 2020

Sejmuto:Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.